Studiemiddag ‘Politiewerk met oog voor LVB’

Succesvolle studiemiddag ‘Politiewerk met oog voor LVB’

14 februari 2017 - Ruim 100 politiemedewerkers bezochten de studiemiddag van het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit op 14 februari 2017 op de hogeschool.

Doel van de middag was om politiemedewerkers beter te equiperen hoe om te gaan met mensen met een LVB die zowel als daders alsook als slachtoffers in aanraking komen met de politie.

Unieke samenwerking hogeschool met de politie

Na ontvangst van de ruim 150 beroepsprofessionals uit het hele land - voornamelijk politiemedewerkers - werd de bijeenkomst geopend door Nico van Tol (directeur faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie). In zijn rede roemde hij de belangrijke relatie tussen het werkveld, het onderwijs en het onderzoek van het Expertisecentrum Jeugd en bijzondere plek daarin van de duale studie Toegepaste Psychologie voor politiemedewerkers (Hogeschool Leiden). Hij sprak dan ook de wens uit dat de unieke samenwerking tussen politie en de hogeschool zal blijven bestaan.

Inzicht in de leefwereld van een jongere met LVB

Lector Hendrien Kaal vervolgde met een pakkend verhaal over de kenmerken en leefwereld van personen met een LVB. Een leefwereld gekenmerkt door onder andere sociale en ontwikkelingsproblematiek, leerprocessen met vallen en opstaan en cognitieve en/of adaptieve beperkingen. Dit alles maakt, volgens Hendrien Kaal, politiecontact met deze mensen extra ingewikkeld – voor de dader of het slachtoffer, maar ook voor politiemensen. Op een herkenbare en praktische wijze heeft zij in haar verhaal het belang van een tijdige herkenning en een passende bejegening van deze kwetsbare doelgroep door politiemedewerkers weten aan te tonen. Oog voor LVB kan persoonlijk leed worden voorkomen en het politiecontact effectiever verlopen.

Vier workshop, drie thema’s

Het tweede gedeelte van de middag verdeelden de deelnemers zich over vier workshops. De thema’s die centraal stonden bij deze input waren: herkenning, communicatie, politieverhoor en ketensamenwerking. In deze workshops zijn de aanwezigen actief aan de slag gegaan met deze specifieke aspecten van hun werk, waarbij hen op interactieve manier handvatten werden geboden voor hun dagelijkse werkzaamheden in relatie tot mensen met een LVB. De workshops werden geleid door Hendrien Kaal, Rogier de Groot, Paula Vrij (allen werkzaam voor het lectoraat) en zeven politiemedewerkers als duaal student Toegepaste Psychologie Corianne Bakker, Tristan Brouwer, Arina Verkerk, Renate Weijers, Ted van der Meer, Marion van Duivenboden en Petra Kwakernaak.

Handleiding als resultaat van de samenwerking

De aanleiding voor deze studiemiddag was de ontwikkeling van een speciale handleiding voor politie over LVB, bedoeld om politiemedewerkers in deze moeilijke taak te ondersteunen. Hieraan is door een klankbordgroep van de Eenheid Politie Zeeland – West Brabant, de eerdergenoemde zeven duaal studenten en het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit in gezamenlijkheid aan gewerkt. Op de studiemiddag werd deze handleiding geïntroduceerd en werd de aanwezigen de mogelijkheid geboden feedback te leveren op het concept: de bedoeling is dat de naar aanleiding van hun suggesties aangescherpte definitieve versie in april het werkveld in kan.

Met dank aan Ted van der Meer voor de verslaglegging.