Paula Vrij

Paula Vrij

Paula Vrij is sinds 2015 als onderzoeker verbonden aan het lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit en betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten.

Rol binnen de kenniskring

Sinds 2015 neemt Paula deel aan de kenniskring als onderzoeker. Daarnaast is zij als opdrachtgever betrokken bij scriptiebegeleiding. Paula is ook actief in de klinische praktijk. Binnen het Leger des Heils in Amsterdam heeft zij op verschillende (residentiële) behandelafdelingen gewerkt waar LVB gerelateerde problematiek een centrale plek inneemt. Ze heeft ervaring met het ondersteunen en begeleiden van kinderen en jongeren (6-23 jaar, waaronder Top600) met een LVB en bijkomende sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.

Op dit moment geeft Paula uitvoering aan de behandeling van zwangere meiden en jonge moeders (16-23 jaar) met een LVB binnen een 24-uursbehandelsetting. In het doen van onderzoek en begeleiden van studenten neemt Paula haar praktijkkennis en -ervaring zoveel mogelijk mee. Ook probeert zij waar mogelijk de klinische praktijk te betrekken bij het onderzoek dat zij doet.

Ervaring en achtergrond

Paula studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en sociologie aan de Vrije Universiteit. Tijdens haar studies was zij betrokken bij onderzoek binnen verschillende instituten, waaronder het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) waarvoor zij vele huisbezoeken aflegde en vragenlijsten afnam bij jongeren.

Ook kreeg zij de kans om kennis te maken met verschillende andere wetenschappelijke disciplines (experimentele psychologie, gedragsbiologie), om extra vakken te volgen en onderzoek te doen in het buitenland (Nederlands Instituut Marokko) en om met kwetsbare gezinnen te werken in Amsterdam Nieuw-West.

In haar laatste studiejaar startte Paula als assistent onderzoeker bij Regioplan, waar zij zich twee jaar lang voor een belangrijk deel richtte op het thema (jeugd)criminaliteit en veiligheid. Zij droeg onder meer bij aan een effectevaluatie van een gedragsinterventie voor ernstig antisociale jongeren, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Persoonlijke drijfveren

Paula heeft een uitgesproken belangstelling voor de sociale en cognitieve ontwikkeling en het ontstaansproces van sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen en psychische stoornissen, met name bij risicojeugd. Zij is zowel geboeid door fundamenteel als klinisch wetenschappelijk onderzoek en heeft een opvallende interesse in de wisselwerking tussen individuele kwetsbaarheden en negatieve omgevingsfactoren: waarom is de één meer gevoelig voor de invloed van stress of trauma dan de ander? Waarom zijn reacties hierop verschillend? Wat zijn juist beschermende factoren?

Wat Paula aanspreekt aan de doelgroep van het lectoraat is dat deze vanwege de complexe en vaak op vele vlakken aanwezige problematiek behoort tot de meest kwetsbare jeugd. Delinquente jongeren met een LVB lopen niet alleen achter in ontwikkeling maar zijn of worden daar vaak ook in bedreigd.

Binnen het lectoraat is Paula momenteel betrokken bij een onderzoek naar de levensgeschiedenissen van jongeren met een LVB die in aanraking zijn (geweest) met politie en/of justitie. Ook is zij betrokken bij een pilotstudie naar de methodische doorontwikkeling van de jeugdreclassering, wat een initiatief is van de William Schrikker Groep en Jeugdbescherming Noord, gesteund door de Raad voor de Kinderbescherming. In de klinische praktijk ligt Paula haar interesse niet alleen bij behandeling maar ook bij preventie door middel van vroegsignalering/herkenning en opvoedondersteuning.