Hogeschool Leiden

Opbouw studieprogramma

De opleiding tot Leraar Basisonderwijs bestaat uit een propedeuse van een jaar en een hoofdfase van drie jaar. Een studiejaar is verdeeld in vier perioden en elke periode bestaat uit:

  • colleges (vakateliers, vaardigheidstrainingen, werkbijeenkomsten en hoorcolleges)
  • zelfstudie
  • stagedagen
  • een stageweek
  • een bufferweek (week zonder repeterend rooster, is vrij gehouden voor in te halen (uitgevallen) lessen, eventueel in te halen stage en voor voorbereiding op de toetsweek)
  • een toetsweek

Een idee krijgen van hoe een periode er in de praktijk uitziet? Bekijk het schema met de opbouw van de studie ( pdf, 450 KB )

Propedeuse

In het eerste jaar van de opleiding maak je uitgebreid kennis met het vak leerkracht. Je ontdekt of je hiervoor geschikt bent. Je hebt een actieve studiehouding nodig om de opleiding tot een goed eind te kunnen brengen. Je werkt aan basiskennis en eigen vaardigheid. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Leren lesgeven: Hoe leren kinderen? Wat is een boeiende instructie? Hoe ontwerp je onderwijs?
  • Stagelopen: Je loopt steeds een dag per week stage en per periode ook nog een keer een hele week.
  • Studiebegeleiding: Tijdens de propedeuse heb je gesprekken met je studiebegeleider over je studievoortgang, je motivatie en je prestaties. In combinatie met de stages kom je er achter of het vak echt iets voor jou is. Je krijgt dan ook een studieadvies.

Tweede jaar

In het tweede jaar ligt het accent op de leerlijnen op een basisschool. De thema’s identiteit, theater en vredeseducatie in de schoolomgeving staan centraal. Ook verdiep je je verder in de vakken taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs. Naast deze verplichte vakken kun je een aantal keuzes maken uit kunstzinnige oriëntatie, mens en maatschappij, mens en natuur, moderne media en sociale redzaamheid. Er is ook ruimte voor levensbeschouwing en identiteit en pedagogiek. De eerste helft van het jaar loop je stage in de groepen 1 t/m 4, de tweede helft van het jaar in de groepen 5 t/m 8. Studenten die een sterke voorkeur voor een bouw naar keuze hebben mogen het hele jaar in hun voorkeursbouw stage lopen.

Aan het eind van het tweede jaar krijg je de landelijke kennisbasis reken- en taaltoets. Je wordt goed op deze toetsen voorbereid vanaf het eerste jaar!

Derde jaar

Aan het begin van het derde jaar maak je je definitieve keuze voor een specialisatie in het jonge of het oudere kind. Er is aandacht voor onderwijs in achterstandssituaties, ontwikkeling van de hersenen, onderwijsvisies en de individuele leerling. Hiernaast lopen ook de gekozen vakverdiepingen uit het tweede jaar en taal, rekenen, Engels en bewegingsonderwijs door.

Vierde jaar

In pabo 4 volg je een keuzeminor en ga je in het basisonderwijs aan de slag als Leraar in Opleiding (LIO). Als LIO draai je volledig mee op een basisschool. Je krijgt de gelegenheid om in de praktijk te werken aan je eigen pedagogisch-didactisch handelen. Je komt nog eenmaal per week terug op de hogeschool voor terugkoppeling en het bespreken van je voortgang. Aan het einde van pabo 4 ben je klaar om te starten in de beroepspraktijk. Wanneer je de opleiding met goed gevolg hebt afgerond, krijg je de graad ‘Bachelor of Education’.

Ambitie

De pabo van Hogeschool Leiden gaat voor het allerhoogste niveau. Wij maken het onze studenten dan ook niet makkelijk. Een zesjescultuur kennen wij hier niet. Je moet eerst je propedeuse halen, zodat je kunt aantonen dat je zowel beroeps- als studievaardig bent. In ruil daarvoor mag je van ons verwachten dat we jou het meest hoogwaardige onderwijs bieden en dat ambitie, passie en excellentie beloond worden.

Cynthia Ringelingprijs voor ambitieuze pabostudent

Sinds 2013 reikt de pabo jaarlijks de Cynthia Ringelingprijs uit aan een ambitieuze pabostudent. De prijs is vernoemd naar wijlen dr. Cynthia Ringeling, een veelzijdig orthopedagoge en inspiratiebron voor velen. Kenmerkend voor de winnaars van deze prijs is hun energie, talent en motivatie voor het mooie vak van leraar basisonderwijs.