Leraar basisonderwijs lezen

Toelatingsvoorwaarden 21+ Pabo

Wil je studeren aan de vierjarige voltijdopleiding maar ben je niet in het bezit van de vereiste vooropleiding? Als je 21 jaar of ouder bent, kun je een toelatingstoets aanvragen. Deze bestaat uit een capaciteitenonderzoek dat inzicht geeft in je leervermogen. Het advies van de 21+ toets moet uiterlijk 1 augustus 2016 in het bezit zijn van Hogeschool Leiden. Je mag eenmaal per jaar aan deze toets deelnemen. Een herkansing is niet mogelijk.

Kosten en aanmelding

De kosten van het toelatingsonderzoek bedragen € 250,- incl. BTW. Je kunt pas deelnemen aan het onderwijs van de opleiding, wanneer alle gegevens met betrekking tot uw inschrijving compleet zijn. Je kunt je opgeven bij Aob Compaz via de backoffice Verkoop in Zwolle (038-4553040) of via info@aob-compaz.nl

Taalcapaciteiten en -vaardigheden

Spelling

Deze test geeft aan in welke mate men de spelling van de Nederlandse taal beheerst en, voor een deel, de regels van de grammatica kan toepassen. Ook heeft de test betrekking op de mate waarin men het beeld van een woord kan vasthouden. Van belang voor een vak als Nederlands en voor talen in het algemeen.

Woordenschat

Deze test meet de Nederlandse woordenschat en de mate waarin men de betekenis van woorden kent. Van belang voor een vak als Nederlands, als het gaat om het opnemen van informatie, het schrijven van teksten en om de spreekvaardigheid.

Stijl

Deze test meet in hoeverre men kennis heeft van de grammatica, gevoel voor de bouw van Nederlandse zinnen en kennis heeft van stijlfiguren. Van belang voor Nederlands en talen in het algemeen, als het gaat om het maken van opstellen, verslagen, spreekbeurten, rapportages e.d.

Verbale analogieën

Deze test is gericht op het verbale begripsvermogen en het probleemoplossend denken, waarbij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken centraal staat. Dit vermogen is een belangrijk aspect van de algemene intelligentie en van belang voor vrijwel alle schoolvakken en werkzaamheden waarbij redeneervermogen een rol speelt.

Exacte capaciteiten en vaardigheden

Rekenkundig inzicht

Deze test bevat rekenopgaven die het vermogen meten om toegepaste rekenvraagstukken op te lossen. Dit vraagt om kennis van de rekenbewerkingen en om inzicht in de situaties waarin deze worden toegepast. Verder is bij deze opgaven een accurate leesvaardigheid van groot belang. Als geheel is deze test een maat voor de rekenvaardigheid en van belang voor exacte en administratief-economische vakken en werkzaamheden.

Redeneren met getallen

Deze test onderzoekt in welke mate men in staat is de onderliggende logica in een reeks van getallen te ontdekken en is een maat voor het logisch denkvermogen op cijfermatig gebied. Vooral van belang voor de exacte vakken en voor delen van economische vakken en voor die werkzaamheden waarbij cijfermatig redeneervermogen een grote rol speelt.

Niet verbaal redeneren (figurenreeksen)

Deze test meet in hoeverre men de logica van de veranderingen in een reeks figuren weet te ontdekken en vormt daarmee een maat voor het exact-logisch redeneervermogen, waarbij de taal een ondergeschikte rol speelt. Van belang voor alle school- en studievakken, maar vooral voor de exacte vakken en voor werkzaamheden die om analytisch inzicht vragen.

Ruimtelijk inzicht (2-dimensionaal)

Deze test onderzoekt in welke mate men in staat is om tweedimensionaal weergegeven ruimtelijke figuren te ontleden en samen te stellen. Dit is een maat voor het ruimtelijk inzicht en is van belang voor exacte vakken en functies in de technische en creatieve sfeer.

Ruimtelijk inzicht (3-dimensionaal)

Deze test onderzoekt in welke mate men in staat is om in gedachten driedimensionaal weergegeven figuren te manipuleren en zich de niet-zichtbare zijden voor te stellen. Dit is een maat voor het ruimtelijk inzicht en van belang voor exacte vakken en functies in de technische en creatieve sfeer.