Header normaal jeugd

Jeugd

Jeugd is een belangrijk profileringsgebied voor Hogeschool Leiden. Vanwege de maatschappelijke relevantie en binnen Hogeschool Leiden aanwezige expertise is een Expertisecentrum Jeugd ingericht. In het expertisecentrum zijn lectoraten actief met een direct op ontwikkeling van jeugd gericht thema, zoals Jeugdzorg, Passend Onderwijs en Ouderschap en Ouderbegeleiding. Lectoren werken samen, doen samen onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren in hun verschillende leefwerelden, altijd in directe samenwerking met, en op vraag van, de beroepspraktijk. Met aandacht voor die kinderen en jongeren die bijzondere aandacht vragen in een gewone of bijzondere omgeving. Ontwikkelingsvraagstukken, aandachtsgebieden bij opvoeden, opgroeien en leren worden in samenhang bezien en onderzocht middels fundamenteel en toegepast onderzoek.