Hogeschool Leiden

Thema: samenwerking bij onderwijsinnovaties

Van mei tot en met oktober 2020 doet het programma Goed Georganiseerde School onderzoek naar de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning bij onderwijsinnovaties. 

Onderzoeksvragen

Centrale vragen in het onderzoek zijn:

  • Hoe is de samenwerking (rolverdeling en afstemming) tussen onderwijs en ondersteuning bij onderwijsinnovaties vormgegeven? Hierbij gaat het o.a. om de verdeling van resources, de coördinatie (lijn of programma), de verhouding tussen beide communities en de dialoog over verschillende visies op het vraagstuk en gewenste oplossingen.
  • Wordt er rekening gehouden met c.q. ingespeeld op de verschillende communities en de verschillende belangen, taken, rollen en verantwoordelijkheden van het onderwijs en de ondersteuning? Zo ja, op welke manier?
  • In hoeverre sluit de gehanteerde veranderaanpak aan bij de rollen en posities van de betrokkenen en hun onderlinge relaties? Wordt er rekening gehouden met verschillen in waarden, perspectieven en betekenisgeving?

Aan de hand van succesvolle (en zo mogelijk ook minder succesvolle) voorbeelden van innovaties wordt in beeld gebracht hoe de samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning is vormgegeven en welke rol de verschillende actoren (o.a. project- of programmamanager, leden projectteam, management en bestuur, docenten en medewerkers ondersteuning) daarbij spelen.

Onderzoeksmethodiek 

Om antwoord te geven op deze vragen worden er casestudies uitgevoerd naar 10 à 15 onderwijsinnovaties. Het onderzoek bestaat uit deskresearch, half gestructureerde interviews en een workshop met alle geïnterviewden over de bevindingen. Overwogen wordt de learning histories methodiek te gebruiken om de innovatieprocessen te reconstrueren. De inzet van de learning historie methodiek is afhankelijk van de bereidheid van hogescholen om tijd te investeren. 

Opbrengst onderzoek

Op basis van de casestudies worden ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes geformuleerd voor samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning bij onderwijsinnovaties.