Team Expertisecentrum Jeugd

Over het Expertisecentrum Jeugd

Expertisecentrum Jeugd, leren van elkaar als opdracht

Het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden richt zich op het begeleiden en versterken van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jeugdigen van 0 - 23 jaar (interview Jaarbeeld 2014 ( pdf, 6.93 MB )). De aandacht van Hogeschool Leiden voor jeugd is niet nieuw. Met haar sociaal pedagogische, educatieve en zorgopleidingen, met haar 10 lectoraten en op de dagelijkse praktijk gericht onderzoek werkt zij al jaren intensief samen met veel verschillende beroepspraktijken en hun beroepskrachten. Het Expertisecentrum brengt deskundigheid over opvoeden, hulpverlenen, onderwijzen, zorgen en ingrijpen samen. Kennis en kunde die tot op heden om allerlei redenen vooral binnen sectoren werd ontwikkeld en toegepast. De sectoren hulpverlening en welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en politie/justitie. Sectoren die vooral onafhankelijk van elkaar opereerden. Maar die werkwijze is niet doelmatig en gaat voorbij aan wat nodig is: integratie en inclusie. Over de grenzen heen bundelt het Expertisecentrum kennis en doet onderzoek om nieuwe kennis te verwerven op de grensvlakken van de verschillende sectoren, beroepen en functies. Dat verrijkt bestaande beroepspraktijken, beroepsbeoefenaren en -opleidingen en zo ontstaan ook nieuwe up to date beroepen en opleidingen.

Expertisecentrum Jeugd, aansluiten bij vragen van nu

Het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden vindt dat kinderen en jongeren als het maar even kan in hun eigen leefwereld moeten kunnen opgroeien. Het verplaatsen van het kind is doorgaans het verplaatsen en uitbesteden van een probleem en dat lost te vaak te weinig op. En wanneer het echt noodzakelijk is om een kind voor onderwijs en/of wonen in een bijzondere situatie te plaatsen dan wanneer dat enigszins mogelijk is met deelname, bemoeienis van het oorspronkelijke sociaal netwerk en gericht op de totale leefwereld: wonen, school en vrije tijd in samenhang. Hiermee sluit het Expertisecentrum aan bij ‘toekomstmanifest 2020’ van de PO raad, ‘samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’ van de Onderwijsraad‘ en bij wetgeving als ‘Passend onderwijs’ en de ‘Jeugdwet’. Integraal werken, werken in samenhang, kind centraal, 1 gezin 1 plan 1 contactpersoon, het zijn varianten die bij elkaar horen en niet zonder gevolgen zijn. De beroepen, de beroepsuitoefening en dus ook de beroepsopleidingen blijven niet bij het oude. Beroepen die nieuwe kennis, kunde en attitudes vragen, vragen ook om anders opleiden. De uitkomsten van onderzoeken verricht door het Expertisecentrum leiden niet alleen tot aanpassing van de curricula van de huidige opleidingen maar leiden ook tot nieuwe opleidingen, opleidingsarrangementen en professionaliseringstrajecten voor zittende beroepsbeoefenaren.