Achtertuin Hogeschool Leiden

De beroepspraktijk verandert

De leraar krijgt te maken met een grotere diversiteit aan leerlingen in de school. Dat vraagt veel van de inzichten en vaardigheden van de leraar. Pedagogisch tact en persoonlijk meesterschap zijn nodig om steeds opnieuw goede keuzes te maken voor de leerling en de groep. Ook de individuele praktijk, één leraar met één groep leerlingen, verandert en leraren worden teamspelers die onderwijs verzorgen in verschillende vormen voor grotere groepen leerlingen. Tegelijkertijd vallen nog veel kinderen uit het onderwijs. Alleen al in de politieregio waarbinnen Hogeschool Leiden ligt waren in 2011 meer dan 1000 leerplichtige jongeren geregistreerd die geen onderwijs meer volgden en buiten beeld waren van de Zorg Advies Teams. 

De sociaal werker, gewend om met en binnen een team hulp te verlenen, wordt ambulant hulpverlener in een sociaal wijkteam of een jeugd en gezinsteam. Hij is niet in de instelling aan het werk maar in de buurt, de wijk en moet als een ‘regisseur’ een inschatting maken wat thuis kan, op school en wat het sociaal systeem kan betekenen. Hij moet stevig en kundig in zijn schoenen staan en zijn eigen feedback – leren van intervisie, intercollegiaal overleg etc. - organiseren. 

Het Expertisecentrum Jeugd onderzoekt deze ontwikkelingen in samenhang en zorgt voor nieuwe kennis en inzichten voor de veranderende praktijken van de professionals in jeugdzorg en onderwijs. Met een gedegen missie en visie op integraal werken is dat een inspirerende opdracht.