Welkom op Hogeschool Leiden

Het Alchemieproject

Op zoek naar het goud

Iedereen kent collega’s die ‘het’ hebben. In het Alchemieproject bevragen we professionals uit het jeugddomein die bij ons zijn aangedragen als ‘gouden professionals’, als mensen die ‘het’ hebben. We bevragen deze professionals over hun ontwikkelingsprocessen en over wat zij als professioneel goud zien. Vervolgens richten we ons op de vraag welke inzichten dit geeft vanuit het perspectief van professionals in het jeugddomein, binnen het opleiden (van toekomstige professionals) en de wetenschap. Het onderzoek is zo opgezet dat bevindingen vanuit deze perspectieven bijeengebracht worden, om op basis van de verschillen en overeenkomsten de inzichten steeds verder aan te scherpen. 

Goud is meer dan de som der delen

Zoals de alchemisten er altijd naar streefden het goud te maken, zo zien wij ook de gouden professional. De gouden professional blijft zichzelf uitdagen tot ontwikkeling, op die momenten dat zij hun grenzen erkennen. Hun eigenheid, kennis, vaardigheid om met methodieken en protocollen om te gaan en positie binnen het werk, worden aangewend om te streven naar het goud.

Het goud valt hierbij niet te reduceren tot haar bestanddelen, maar is een proces, een constant scheppen. Het valt niet volledig te meten in competenties en is niet vast te leggen in protocollen. Wij streven er niet naar tot een exacte omschrijving te komen van hoe het professionele goud in het jeugddomein gemaakt wordt, want het goud verschilt van essentie en het proces ook. Waar we wel naar streven is inzicht in de diverse processen, zodat (toekomstige) professionals en opleiders hier inspiratie uit kunnen halen in hun streven naar het scheppen van goud. 

‘Who works?’ – hoe werkt dat

In het huidige jeugddomein ligt de focus met name op ‘what works’: op de protocollen, methodieken of competenties. Het Alchemieproject is ontstaan uit de observatie dat de professional zelf (‘who works’) hierbinnen wat uit het zicht is geraakt. We willen inzichten verwerven in kansen en belemmeringen voor de professional die met en voor jeugdigen werken om goud te maken, en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het onderzoek zal leiden tot conclusies over wat maakt dat iemand ‘goud’ maakt in zijn beroepspraktijk, en geeft inzicht in hoe we studenten kunnen helpen uit te vinden hoe zij hún eigenheid kunnen ontdekken en benutten om zelf naar het goud te streven. De bevindingen van het onderzoek krijgen dan ook een plek binnen het onderwijs op Hogeschool Leiden.   

Dit project wordt gefinancierd vanuit het  Expertisecentrum Jeugd. Het project is aangevraagd en wordt uitgevoerd in samenwerking met de volgende lectoren: