Hogeschool Leiden

Over het lectoraat

Zorgstelsels staan overal ter wereld onder druk. Toenemende vergrijzing, dreigend tekort aan arbeidskrachten in de zorg, toenemend aantal chronisch zieken en stijgende kosten van de gezondheidszorg zorgt voor een disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Het lectoraat Eigen Regie van Hogeschool Leiden, uniek in Nederland, voert onderzoeken uit die oplossingen moeten bieden voor dit spanningsveld. Ook in Nederland zoekt men naar kosten reducerende maatregelen. Er wordt een toenemend beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt en diens omgeving. Dat zien we niet alleen terug in wet- en regelgeving, maar ook in de maatschappelijke verwachtingen van de eigen regie (zelfsturing) van de patiënt en de competenties van de zorgprofessional. Zorgprofessionals worden coaches.

Met co-creatie goede zorgproducten

Het lectoraat Eigen regie gaat in al haar onderzoeken uit van co-creatie. Alleen door een samenwerking van alle stakeholders in een zorgproces kunnen goede zorgproducten ontwikkeld worden. Het lectoraat Eigen Regie zet daarom krachtig in op competenties van zorgverleners en de verdere ontwikkeling van eHealth, meer dan alleen technologisch. We werken samen met patiëntenorganisaties, regionale en landelijke zorginstellingen en overheden. Ook zijn we nauw betrokken bij de Leidse Proeftuin, waar vier Leidse kennisinstellingen zoeken naar oplossingen voor vraagstukken over de vergrijzing en de hervormingen in de gezondheidszorg.

Onderzoek competenties zorgprofessionals en co-creatie

Het lectoraat Eigen Regie voert onderzoeken uit die oplossingen moeten bieden voor het spanningsveld tussen zorgvraag en zorgaanbod. De nadruk ligt hierbij op de gebieden verpleegkunde, fysiotherapie en vaktherapie. Onze onderzoeken richten zich met name op de vraag welke competenties zorgprofessionals nodig hebben om patiënten (kosten)effectief te stimuleren en te ondersteunen in hun zelfmanagement. Bij de opzet en de uitvoering van de onderzoeken wordt uitgegaan van een proces van co-creatie tussen patiënt en zorgverlener.

Lectoraat Eigen Regie expertisepartner zorginstanties

Het lectoraat Eigen Regie vormt door gericht onderzoek het brandpunt tussen instellingen, overheden, professionals en patiënten. Het lectoraat is expertisepartner voor (thuis)zorginstellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, eerstelijns praktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen, patiëntenverenigingen, overheid, verzekeraars en wetenschappelijke instanties.

eHealth slimmer inzetten

Het lectoraat Eigen Regie maakt slim gebruik van bestaande instrumenten. Zo leent eHealth zich prima voor het meten van succes- en faalfactoren bij genomen maatregelen voor beter zelfmanagement. Het is een middel om partijen bij een zorgproces actief te betrekken.

In onderstaande video vertelt lector John Verhoef als expert wat eHealth is en hoe je vanuit je vakgebied als bijvoorbeeld wijkverpleegkundige of fysiotherapeut eHealth kunt toepassen bij cliënten of patiënten in de wijk.