Hogeschool Leiden

Verantwoording 2020

Dit is de verantwoording van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling in 2020.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat ERFB, als onderdeel van het Kenniscentrum Veerkracht en Eigen Regie, maakt onderdeel uit van landelijke en lokale samenwerkingsverbanden van hogescholen , universiteiten en zorginstellingen. Dit zijn: Vitale Delta (via werkpakket fysiek Vitaal), Medical Delta, National eHealth Living Lab, Leyden Academy on Vitality and Ageing, LUMC (via hoogleraar doelmatigheid revalidatieprocessen als vast lid van de kenniskring en het onderzoeksoverleg afdeling fysiotherapie), Basalt Revalidatie, het landelijke Innovatie Platform Fysiotherapie en de Initiatiefgroep Fysiotherapie Wetenschap (lectoren en hoogleraren Fysiotherapie in Nederland).

De lector is adviseur en lid van de regiegroep van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie waarin wordt meegewerkt aan het opstellen van een nieuwe beroepskolom en een nieuw beroepsprofiel fysiotherapeut.

De lector is lid van diverse stuurgroepen van onderzoeksprojecten. Het ‘Move On’ project: Implementatie van een positioneringsstrategie door beweegzorgpraktijken in de wijk (penvoerder Hogeschool Utrecht) en het ‘Proza’-project: Persoonsgerichte Zelfmanagement-ondersteuning voor duurzaam gezond beweeggedrag bij Artrose (Postdoc project Hogeschool Rotterdam).

Het lectoraat ERFB werkt op basis van vragen uit de beroepspraktijk. Dit jaar hebben de uitvoering van twee projecten hierin centraal gestaan: het RAAK Publiek BiBoZ (Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals)-project en het RAAK SIA Postdoc-project ‘Gezond bewegen (naar) weten en doen’. Beide projecten werken aan het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag in het geval dat door tijdelijke of blijvende aandoeningen het bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Verder is een senioronderzoeker gedetacheerd naar Basalt Revalidatie voor onderzoek op gebied van het toepassen van zorgtechnologie in de revalidatie.

In het BiBoZ-project is door zeven onderzoekers van drie hogescholen in samenwerking met 72 studenten, 39 professionals en 89 cliënten de BiBoZ-methode ontwikkeld. Doel van de interventies is dat cliënten in beweging komen en vooral blijven. Ontwikkelen en versterken van eigen regie van cliënten is daarbij de sleutel tot succes. Deze praktische methode ondersteunt zorgprofessionals om samen met de cliënt tijdens een consult, inzicht te krijgen in relevante kenmerken van de cliënt en diens persoonlijke context. Op basis van deze gegevens kan de professional samen met de cliënt interventies en gedragsveranderingstechnieken op maat en binnen de context van de cliënt selecteren en toepassen. Het project wordt in 2021 afgerond.

In het Postdoc-project is een methodiek ontwikkeld die op cliëntniveau zowel onbewuste als bewuste factoren in kaart brengt die duurzaam gezond beweeggedrag kunnen beïnvloeden. Het accent ligt hier op hoe leren cliënten ander beweeggedrag. De resultaten worden ook vertaald naar gedragsverandering bij studenten als parallel project. In totaal hebben negen studenten in 2020 geparticipeerd.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat ERFB heeft samen met de Haagse Hogeschool en Basalt Revalidatie twee producten voor het onderwijs gemaakt: een White paper Toolkit E-Health (concept en in 2021 definitief) waarin het integreren van zorgtechnologie in het klinisch redeneren van (toekomstige) zorgprofessionals centraal staat en een Toolkit actieonderzoek waarin de basale toepassingsmogelijkheden van deze onderzoeksmethodologie wordt beschreven voor docenten en studenten. Beide toolkits zijn in nauwe samenwerking (co-creatie) met docenten en professionals tot stand gekomen.

Het lectoraat heeft de lesstof voor onderzoeksmethodologie binnen de nieuwe bekostigde master Fysiotherapie en Wijkgericht Beweegzorg ontwikkeld en de lessen daarin verzorgd.

De lector is als voorzitter van de curriculumcommissie Fysiotherapie betrokken bij het opstellen van het nieuwe curriculum bachelor fysiotherapie en is tevens inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg.

Verder is het lectoraat structureel betrokken bij de formulering en begeleiding van onderzoeksopdrachten van bachelorstudenten fysiotherapie zowel vanuit het BiBoZ-project als vanuit het Postdoc-project en geeft bemiddeling in opdrachten vanuit het werkveld en onderzoekspartners. In totaal zijn 91 studenten en vier docenten fysiotherapie betrokken geweest. Daarnaast heeft het lectoraat vanuit het KC VEER geparticipeerd in het Honoursprogramma van Hogeschool Leiden, waaraan in totaal 24 studenten hebben deelgenomen.

De lector is lid van de in 2020 door Hogeschool Zuyd opgerichte community rondom het open access en up-to-date houden van meetinstrumenten via de website www.meetinstrumentenzorg.nl. Dit ZieZo (Zinvol meten in de zorgpraktijk)-project is een vakoverstijgende community van docenten van een mix van zorgopleidingen die leermaterialen delen, daarover ervaringen uitwisselen en daardoor bijdragen aan onderhoud en uitbreiding van de verzameling leermaterialen.

De lector is lid van de Commissie Kwaliteit Onderzoek (CKO; installatie 2020) van de Faculteit Gezondheidszorg. De CKO heeft als doel het praktijkgericht onderzoek dat is uitgevoerd binnen de lectoraten en binnen de diverse onderwijsonderdelen van de opleidingen fysiotherapie, vaktherapie en verpleegkunde te ondersteunen op   gebied van toepassen van wet- en regelgeving en op kwaliteit van praktijkgericht onderzoek.

De lector is eind 2020 benoemd tot lid Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat ERFB heeft in 2020 de focus gelegd op en een substantiële bijdrage geleverd aan het uitvoeren van de twee gesubsidieerde projecten BiBoZ en Postdoc. Ook heeft het lectoraat focus gelegd op en een bijdrage geleverd aan de verbinding tussen onderzoek en onderwijs, in de vorm van praktijkgericht onderzoek met bachelor studenten fysiotherapie en curriculumontwikkeling van zowel de bachelor Fysiotherapie als binnen de nieuwe bekostigde master Fysiotherapie en wijkgerichte Beweegzorg.

Het lectoraat heeft in 2020 in totaal 2 publicaties gerealiseerd en 2 presentaties gegeven.  Een beperkt aantal ten gevolge van de Covid-19 beperkingen en de uitvoering van lopende projecten.

Verder is er vanuit het BiBoz project een succesvolle Webinar gegeven met medewerking van Vitale Delta over de BiBoZ-methodiek en de toepassing ervan in de praktijk en het onderwijs. Het Webinar is bezocht door een gemêleerd publiek van meer dan 70 zorgprofessionals, docenten en onderzoekers.

In samenwerking met Kennemerhart zorginstelling en het LUMC zijn voorbereidingen gestart voor een publicatie over fysiotherapeutische interventies voor verpleeghuisbewoners met dementie.

In 2021 volgen publicaties vanuit de resultaten van het BiBoZ-project en vanuit het Postdoc-project. Verder zullen de toolkits in het onderwijs worden geïmplementeerd.