Hogeschool Leiden

Verantwoording 2017

De verantwoording over 2017 van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling.

Beroepspraktijk en maatschappij

Leidse Proeftuin Zorg & welzijn (start juni 2013), een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Leiden (Faculteit Gezondheidszorg/lectoraat ER), TNO (Kwaliteit van Leven), Leyden Academy on Vitality and Ageing, Leyden Institute for Brain and Cognition is opgeheven. De proeftuin is succesvol geweest en heeft als concrete opbrengst een RAAK Publiek project opgeleverd KennisNetwerk Ouderen en Preventie (KNOP).

Het KNOP project (2015 – 2017) is uitgevoerd samen met de opleiding fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen. Binnen KNOP hebben wij in co-creatie met oudere burgers, fysio-/oefentherapeuten, studenten en docenten fysiotherapie (KNOP team) onderzocht hoe een bestaand preventief beweegprogramma Functionele Training bij Ouderen (FTO) in de lokale fysio-/ oefentherapiepraktijk geïmplementeerd kan worden. In het project hebben binnen negentien verschillende KNOP-teams 111 studenten, 30 ouderen uit de wijk, therapeuten uit 27 verschillende fysio-/oefentherapie praktijken en 10 docenten samengewerkt. Op basis van de verzamelde data worden vier artikelen geschreven.

Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg onderzoekt samen met de opleiding Informatica van Hogeschool Leiden, het Centrum voor Vitaliteit en het Rijnland Revalidatie Centrum de mogelijkheid voor het oprichten en inrichten van een ‘fysio techno lab’ om burgers, cliënten, studenten en professionals te laten ervaren en ontdekken wat de mogelijkheden zijn van technologie. Tevens werkt het lectoraat op dit moment samen met de Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie in het RAAK PRO project [email protected] (zie ook elders), waarin cliënten met een CVA in de revalidatie leren werken met zorgtechnologie ter ondersteuning van hun revalidatieproces.

De contacten met het bedrijfsleven (aanbieders van apps, ontwikkelaars, etc.) kunnen via het Centrum voor Vitaliteit eenvoudig worden gelegd. Tevens ligt hier via het Centrum voor Vitaliteit een belangrijke verbinding met bedrijven die producten en diensten aanbieden op terrein van preventie en lifestyle. Studenten en docenten maken op deze wijze kennis met ondernemers, ondernemen en de specifieke producten en diensten.

Afgelopen jaren heeft het lectoraat samen met het lectoraat Healthy Ageing van Hanze Hogeschool Groningen veel kennis en ervaring opgedaan met het opleiden van docenten en studenten om co-creatie met de doelgroep te ontwikkelen en faciliteren.

Het lectoraat wil zich verder ontwikkelen op het gebied van co-creatie en meer docenten en studenten trainen. Ook is subsidie aangevraagd om de geleerde lessen over co-creatie direct toegankelijk te maken voor docenten via een combinatie van train de trainer en blended learning.

Onderwijs en professionalisering

Er worden voorbereidingen getroffen voor het ontwikkelen van een post-HBO opleiding ‘Preventief ondernemen’ waarbinnen ervaringen van het KNOP project een belangrijke rol zal spelen. Verder is er een docentenbeurs aangevraagd voor een docent verpleegkunde (Germieke Quist). Het traject is gericht op het verbeteren van de intramurale beweegcultuur in verpleeg / verzorgingstehuizen.

Er is een Top-Up subsidie aangevraagd om co-creatie via train-de-trainer en blended learning vorm te geven.

Meerdere workshops zijn gegeven om ervaringen co-creatie met de doelgroep te delen.

Samen met Leyden Academy wordt een masterclass ‘innovatie beweegzorg ouderen’ vorm gegeven (start voorjaar 2018).

Samen met de afstudeerrichting mediatechnologie van de opleiding Informatica (Willem van Vliet, coördinator Mediatechnologie, Opleiding Informatica, Cluster Techniek) is het lectoraat betrokken bij twee opdrachten waar zes mediatechnologie studenten gestart zijn met handleidingen voor twee doelgroepen (ALS en DCD) worden vertaald naar voor de behandelaar en gebruiker digitaal aantrekkelijk toepassingen / user interface.

De samenwerking met de afstudeerrichting media technologie rijkt verder dan het RRC. Naast de zes studenten die aan de slag zijn voor RRC zijn er vier studenten gestart met de ontwikkeling van in digitale interface als aanvulling op het Functioneel trainen voor ouderen (FTO) in de fysiotherapiepraktijk.

Vanuit het lectoraat zijn drie opdrachten geschreven voor de Minor Verbeteren en Vernieuwen HBO-V. Zes studenten werken aan: (1) het monitoren van bewegen en voeding in de intramurale setting, (2) stimuleren van een positieve beweegcultuur binnen een verpleegafdeling en (3) toegankelijkheid eHealth vergroten voor ouderen.

In het kader van de Generade RAAK-Publiek aanvraag ‘Gezondheidsmonitoring met genexpressiepatronen bij sport (gehonoreerd januari 2016)’ is een POF aanvraag voor fysiotherapie studenten geschreven en ingevuld. Naast dit POF onderzoek heeft het lectoraat een adviserende rol binnen deze Raak Publiek aanvraag.

In het project Ontmoeten en Bewegen wordt gebruik gemaakt van een gestructureerd fotovoice methode waarbij studenten samen met ouderen foto's en een (foto)collega maken. In dit contact tussen generaties worden ouderen ondersteund in zelfredzaamheid en activering, terwijl studenten hun empathisch vermogen, begeleiding - en coaching vaardigheden vergroten. Het project wordt uitgevoerd bij Libertas. Er hebben twee verpleegkunde en vier kunstzinnige therapiestudenten deelgenomen. Eind 2017 start er weer een groep met kunstzinnige therapie en sociaal werk studenten.

Een van de senioronderzoekers (Arlette Hesselink) is zich aan het specialiseren in co-creatie met de doelgroep te vergroten. Daarvoor heeft Arlette deskundigheidsopleiding Applied Creativity – Advanced van COCD aan het volgen. Via workshops binnen en buiten de kenniskring, de faculteit Gezondheidszorg en Hogeschool Leiden deelt zij haar ervaringen.

Lectoraat heeft bijdrage geleverd aan de uitvoering van 12 groepen studenten (48 bachelorstudenten fysiotherapie) in kader van Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF).

Lectoraat ER biedt ondersteuning aan de opleiding HBO-V bij het doen van praktijkgericht onderzoek van bachelorstudenten HBO-V binnen instellingen via de Zorg Innovatie Centra.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat (lector en leden van de kenniskring) hebben diverse lezingen en workshops in de Leidse regio en daarbuiten gegeven voor zowel studenten, docenten als voor vertegenwoordigers uit het werkveld van fysiotherapeuten en HBO-V verpleegkundigen (in totaal 11).

Verder zijn er drie publicaties geschreven ten behoeve van Nederlandstalige vakbladen en 2 internationale publicaties.

Vanuit het KNOP project wordt een train-de-trainer cursus ontwikkeld voor het toepassen van co-creatie in het betrekken van doelgroepen bij het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.