Hogeschool Leiden

Verantwoording 2022

Dit is de verantwoording van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling in 2022.

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat ERFB is onderdeel van het Kenniscentrum Veerkracht en Eigen Regie (KC VEER) en maakt onderdeel uit van landelijke en lokale samenwerkingsverbanden van hogescholen, universiteiten en zorginstellingen en -aanbieders. Dit zijn: Vitale Delta (via werkpakket fysiek Vitaal), Medical Delta, de ZuidHollandse Impact Alliantie, het National eHealth Living Lab, de Leyden Academy on Vitality and Ageing, het LUMC (via hoogleraar doelmatigheid revalidatieprocessen als vast lid van de kenniskring en het onderzoeksoverleg afdeling fysiotherapie), Basalt Revalidatie, Werkplaats Sociaal Domein, het landelijke Innovatie Platform Fysiotherapie (IPF), de Initiatiefgroep Fysiotherapie Wetenschap (IFW, lectoren en hoogleraren Fysiotherapie in Nederland), de Haagse Hogeschool (vast lid kenniskring Lectoraat Revalidatie en Technologie), lectoren Platform Zelfmanagement en landelijke samenwerking Meten in de Zorg.

De per 1 februari 2022 aangestelde lector heeft in oktober haar lectorale rede uitgesproken in aanwezigheid van ruim 150 collega’s uit onderzoek, onderwijs en praktijk. In het boekje met de uitgeschreven lectorale rede geven ook bijna 40 partners aan hoe zijn verbonden zijn met het lectoraat. Het lectoraat kent vele duurzame partners waarmee zij samen kennis toepast in de praktijk en nieuwe kennis ontwikkelt. In 2022 deden we samen met zeer veel partners uit de beroepspraktijk, gemeente, hogescholen, kenniscentra, verzekeraars, patiënten en branche- en vertegenwoordigers organisaties onderzoek in de beroepspraktijk. Het lectoraat zet daarbij bewust in op een brede diversiteit aan partners omdat zijn daarmee een waardevolle en verbindende partner wil zijn voor de 1e, 2e en 3elijnszorg en in toenemende mate voor welzijn.

De lector is adviseur en lid van de werkgroep Kennisagenda Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De lector is lid van diverse stuurgroepen van onderzoeksprojecten, namelijk het ‘Move On’ project: Implementatie van een positioneringsstrategie door beweegzorgpraktijken in de wijk (penvoerder Hogeschool Utrecht) en het ‘Proza’-project: Persoonsgerichte Zelfmanagementondersteuning voor duurzaam gezond beweeggedrag bij Artrose (Postdoc project Hogeschool Rotterdam), Thuisrevalidatie Technologie en Interprofessionele samenwerking (projecten RISE en TROEF, penvoerder InHolland) en het project EAGER-2-SEE een promotietraject met als doel het ondersteunen en verbeteren van het zelfmanagement in de geriatrische revalidatie met behulp van eHealth (penvoerder Universitair Netwerk voor de Care Sector Zuid-Holland).

Het lectoraat ERFB werkt op basis van vragen uit de beroepspraktijk. Dit jaar hebben de uitvoering van vier projecten als penvoerder hierin centraal gestaan, namelijk de afronding van het RAAK Publiek en RAAK Top Up BiBoZ (Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals)-project en het RAAK SIA Postdoc-project ‘Gezond bewegen (naar) weten en doen’, en is het RAAK MKB project BiBoZ-Praktijk Studie ver start gegaan. Deze projecten werken aan het stimuleren van duurzaam gezond beweeggedrag in het geval dat door tijdelijke of blijvende aandoeningen het bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Daarnaast hebben we als medeaanvrager uitvoering gegeven aan het RAAK MKB project Communicatie-In-Actie (werkpakketleider WP 3 implementatie) waarbij we samen met twee andere hogescholen en het werkveld communicatiestrategieën en middelen (door)ontwikkelen en getest voor beperkte gezondheidsvaardigheden in de fysiotherapie praktijk (2021-2023).

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat is vanaf de start actief betrokken in de curriculum herziening van de bachelor opleiding tot Fysiotherapeut. De duurzame samenwerking tussen de opleiding en het lectoraat is terug te zien in de horizontale leerlijnen Eigen Regie, Zorgtechnologie en Onderzoekend vermogen. De lector is lid van de curriculum commissie van de bachelor. Docent-onderzoekers aangesloten bij het lectoraat waren trekkers van de acht beroepsopdrachten en hebben zo de kennis uit het lectoraat een plek kunnen geven in het vernieuwde curriculum. Dit resulteerde onder anderen in nieuw onderwijs voor Beroeps Authentieke Situaties en het KISS onderwijs voor de stages, en in kennisclips over Gedragsverandering, Zorgtechnologie en Weten is nog geen Doen.

Het lectoraat draag zeer actief bij aan de master Wijkgerichte Fysiotherapie en Beweegzorg, het post-hbo en honours onderwijs. De lector en docentonderzoekers hebben de master mee ontwikkeld en geven het onderwijs in Participatief Actie Onderzoek bij de master en begeleiden en beoordelen de studenten. Ook geven ze les in Post-HBO onderwijs en hebben nieuw Post-HBO onderwijs geïnitieerd (Beperkte gezondheidsvaardigheden). De lector geeft onderwijs binnen het hogeschool brede Honours programma. De lector en docent-onderzoekers hebben onderwijs verzorgd binnen de hogeschool brede programma’s VOED, Leren met de Stad en KC VEER. De lector was commissie lid bij de interne audit Toegepast Psychologie.

Het lectoraat is verbonden met studenten en docenten en doet samen met hen onderzoek in de beroepspraktijk. In 2022 voerden 72 studenten elk 5 maanden onderzoek uit met het lectoraat. Het lectoraat verzorgde voor de bachelor opleiding tot Fysiotherapeut 8 onderzoekopdrachten en 12 opdrachten via haar partners. Het lectoraat droeg op verschillende manieren bij aan docent professionaliseren: o.a. docenten werken in het lectoraat, begeleiden onderzoeksprojecten en studenten, team-scholing en diverse overleggen. Ook begeleidde het lectoraat een master student van de Hogeschool Utrecht bij haar master thesis voor de opleiding Fysiotherapie Wetenschap waarin de invloed van de BiBoZ methode op de communicatie tussen fysiotherapeut en patiënt bestudeerd werd.

Kennisontwikkeling

Het lectoraat wordt breed herkend op haar expertise op het gebied van eigen regie, wijkgericht werken, technologie en participatief actie onderzoek. Per 1 februari is het lectoraat voortgezet door de nieuwe lector en haar team. In oktober heeft de nieuwe lector haar lectorale rede uitgesproken die laat zien dat de afgelopen jaren veel kennis is ontwikkeld samen met de beroepspraktijk en het onderwijs. De kennis van het lectoraat is zeer actueel. Mooie voorbeelden zijn onze kennis over beperkte gezondheidsvaardigheden, samen beslissen, beweegprofielen, gedragsverandering, wijkgericht werken en participatief actie onderzoek. Op deze onderwerpen is het lectoraat een waardevolle en veel gevraagde partner in netwerken, platforms en samenwerkingsverbanden zoals SPRONG Vitale Delta, diverse RAAK - lectoren platforms, Werkplaats Sociaal Domein, Wijksamenwerking Valpreventie en het NELL.

Veel energie is gestoken in de doorstart van het lectoraat, het schrijven en het organiseren van de lectorale rede. Hierbij waren ongeveer 150 partners uit onderzoek, onderwijs en praktijk aanwezig (zie kopje Beroepspraktijk en bredere samenleving). Samen met diverse partners 10 subsidie aanvragen geschreven (2e geldstroom): drie KIEM aanvragen, twee Platform aanvragen, een SPRONG aanvraag, een RAAK-PRO, een WCF aanvraag, een VWS en een ZoNMw subsidie aanvraag gedaan. Er is een aanvraag voor NWO docentbeurs voorbereid.

Er zijn vier gefinancierde projecten afgerond en er drie gefinancierde projecten uitgevoerd (zie kopje Beroepspraktijk en bredere samenleving). Er zijn drie wetenschappelijke en zes professionele publicaties gedaan, er is een podcast over eigen regie gepubliceerd en er zijn drie kennisclips over de kennis van het lectoraat geproduceerd. Het lectoraat droeg bij aan 18 bachelor thesi en 10 master thesi. Er worden 2 promovendi begeleid vanuit het lectoraat (promotor Universiteit Leiden en Radboud UMC).