Docent Dans/Euritmie uitvoering

Opbouw studie

Naast een grondige opleiding in de competenties euritmie en pedagogie staan sociale vaardigheden en persoonlijke groei voorop. Deze competenties komen in je hele opleiding Docent Dans/Euritmie terug in werkcolleges, stages, studiereizen en euritmische solo's.

Opleidingsvarianten

Je kunt bij ons studeren in voltijd (vier jaar) en in deeltijd. De deeltijdopleiding kent dezelfde opbouw als de voltijdopleiding van Docent Dans/Euritmie, maar heeft een andere planning. Van deeltijdstudenten wordt ook meer zelfstudie verwacht. Op basis van levens- en beroepservaring van de deeltijdstudent kunnen individuele leerlijnen worden uitgezet.

Propedeuse samen met Vrijeschool Pabo

De propedeuse van de opleiding Docent Dans/Euritmie wordt samen met de Vrijeschool Pabo verzorgd. Het eerste opleidingsjaar heeft een oriënterend karakter. Je maakt intensief kennis met het euritmisch bewegingsrepertoire en met de belangrijkste bijvakken zoals spreekkunst, muziektheorie en esthetica. Via stages verken je het beroepenveld in verschillende pedagogische situaties.

In het eerste studiejaar krijg je een studieadvies. Je krijgt een negatief bindend studieadvies als je minder dan 48 EC hebt behaald. Je kunt dan je opleiding niet voortzetten.

Hoofdfase: innerlijke verdieping en samenwerking

Tijdens het tweede en derde jaar neemt de omvang van de euritmische en pedagogische studiestof aanzienlijk toe. Niet alleen op kennisgebied dagen we je uit, ook op gebied van je innerlijke verdieping en in je samenwerking met je medestudenten. In het derde jaar komen jouw euritmisch bewegingsrepertoire en de instrumentbeheersing steeds meer in dienst te staan van de kunstzinnige uitwerking van een muziekstuk of tekst. Na een grondige voorbereiding loop je je eerste euritmiestage in de bovenbouw van een vrijeschool. Ook begin je met het schrijven van een scriptie in het kader van het overkoepelende thema 'euritmie en pedagogie'. In het vierde studiejaar loop je een euritmiestage in de onderbouw van een vrije school. Aan het eind van het jaar treed je een aantal keer op, waaronder twee keer solo. In dit jaar vindt ook een gezamenlijke buitenlandse kunstreis plaats.

Individuele aandacht

Bij ons word je uitstekend in euritmie geschoold en leer je goed lesgeven. Om kwalitatief goede docenten dans/euritmie op te leiden, is tijdens de contacturen veel tijd ingebouwd voor individuele aandacht. Studenten die moeilijkheden ondervinden kunnen daardoor tijdig en snel geholpen worden. 

Werkcolleges en oefenuren

De belangrijkste werkvormen zijn de werkcolleges - waarin studenten en docenten de studiestof gezamenlijk bestuderen en ontwikkelen - en de oefenuren waarin de studenten de studiestof uit de werkcolleges zelfstandig uitwerken. Een belangrijk onderdeel van de studie is het stageprogramma, waaraan je circa 20% van de studietijd besteedt. Tijdens de stages doe je kennis en ervaring op in je toekomstige werkveld. Stages vinden meestal plaats bij vrijescholen, in binnen- of buitenland. Voor de meer algemene beroepsoriëntatie worden excursies en kunstreizen georganiseerd. Belangrijke individuele prestaties lever je bij het presenteren van euritmische solo's en bij het schrijven en presenteren van referaten en een eindscriptie.