Hogeschool Leiden

Sprekers Symposium E-Discovery 2022

Bekijk het overzicht van sprekers tijdens het Symposium E-Discovery 2022.

Hans Henseler - Lector Digital Forensics & E-Discovery bij Hogeschool Leiden

Lector Hans Henseler

Dagvoorzitter

Hans Henseler is lector Digital Forensics & E-Discovery bij Hogeschool Leiden. Hij is tevens senior adviseur bij de divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut, lid van het College van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen en voorzitter van de Board of Directors van DFRWS. Hans studeerde Informatica aan de TU Delft en is aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd op het onderwerp Artificiële Neurale Netwerken. In 1992 is hij gaan pionieren op forensisch ICT-gebied bij het Gerechtelijk Laboratorium. Sindsdien heeft hij verschillende bedrijven waaronder ZyLAB, PWC, Fox-IT, Tracks Inspector en Magnet Forensics gewerkt waar hij ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van software, het leiden van digitaal forensische laboratoria en met het leiden van (internationale) E-Discovery projecten en adviseren van bedrijven op het gebied van digitaal bewijs in fraude onderzoeken.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Hans

Eric Veldkamp - Directeur faculteit Science & Technology, Hogeschool Leiden

Eric Veldkamp - Directeur faculteit Science & Technology, Hogeschool Leiden

Leven lang leren met forensisch ICT

Eric Veldkamp is directeur van de faculteit Science en Technologie van Hogeschool Leiden. Gedurende zijn gehele carrière heeft hij gewerkt aan het praktisch inzetten van kennis en innovaties in de maatschappij. Eric is afgestudeerd in de Informatica aan de Universiteit Twente en behaalde daar tevens een professional doctorate in engineering (PDEng). Na een start van zijn loopbaan bij KPN Research in 1996 en een overgang naar TNO in 2003, bekleedde hij sinds 2004 diverse management- en directiefuncties binnen en buiten Nederland. Hierbij heeft hij leidinggegeven aan een breed scala van toegepaste technische en sociaal-wetenschappelijke expertises en laboratoria in domeinen zoals ICT, Mobiliteit en Logistiek, Energie en Circulaire Economie. In zijn laatste functie bij TNO gaf hij leiding aan gedragswetenschappelijke experts binnen het Defensie en Veiligheidsdomein. Sinds 2021 is hij verbonden aan Hogeschool Leiden.

Dr. Jacqueline Janssen & Johan Fontijn - Smart Cell Find the Money (SCFtM)

Dr. Jacqueline Janssen (links) & Johan Fontijn (rechts) - Smart Cell Find the Money (SCFtM)

Smart Cell Find the Money: een mix & match van vier bouwstenen: andere bronnen, expertisen, relazen, (netwerk)partners

Het ultieme doel van SCFtM is Criminele geld-, waarde- en goederenstromen vinden, op basis waarvan (keten-)partners hun analyses kunnen versterken en/of gerichte acties kunnen ondernemen. In 2022 heeft het team een stevige focus op Vastgoed-Opslag, Havens en de thema’s witwassen, mensenhandel en drugs. Door middel van  samenwerking en kennisuitwisseling met andere partijen wordt gezocht naar en gewerkt aan de invulling van de "blind spots" binnen inzichten.

Perspectieven op ondermijning
Ondermijning is er in vele vormen en maten. Door er vanuit verschillende, afwijkende perspectieven naar te kijken kun je een unieke bijdrage leveren aan de aanpak, het ontwikkelen van interventies, liever nog aan de ‘voorkant’ uitkomen: preventie. Door een team van experts samen te stellen, die allemaal een bijzondere rugzak hebben, en een – of meer – andere bril(len) dragen, ontstaat een dynamiek die innovatie mogelijk maakt en je in staat stelt een inspirerende luis in de pels te zijn!

Achtergrond
Jacqueline Janssen, is een kleine 30 jaar actief als zelfstandig ondernemer. Binnen Smart Cell Find the Money vervult zij een rol als projectleider en onderzoek coördinator. Zij combineert een ruime ervaring in techniek, ontwerp, (beroeps-)onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Twee jaar wonen en werken in Azië en twee jaar Zwitserland hebben haar blik en vooral perceptie van cultuur en structuur verruimd. Design Thinking en Sociale Complexiteit bieden haar inzichten, uitgangspunten, processen die ze toepast in haar opdrachten. 

Op zoek naar de vragen die bij de antwoorden horen
Onderzoek naar en binnen openbare bronnen op het internet was nog niet lang geleden het werk van digitale cowboys. Het bleek al snel dat het werkgebied veelzijdig en breed georiënteerd was waardoor er een grote behoefte ontstond voor de inzet van o.a. exotische methodieken en technieken. Verknipte creativiteit met een groot realiteitsbeeld bleek voor de onderzoeker de eigenschappen te zijn om succesvolle inzichten te verkrijgen. Waar in eerste instantie gezocht werd naar de antwoorden op reguliere vragen biedt data nu de antwoorden op vragen die nog niet gesteld zijn.

Achtergrond
Johan is vanuit de Belastingdienst gedetacheerd bij Smart Cell Find the Money. Heeft een brede IT basis gevoed door studies verzamelingenleer en informatica. Binnen de dienst werkzaam op het gebied van Handhaving en Toezicht met een expertise op internetonderzoek. Vanaf 2007 expliciet aan de slag met Open Source Intelligence heeft een focus op internationaal projectmanagement voor de ontwikkeling van bijzondere tooling. Als adviseur OSINT en informatiemanager toegevoegd aan SCFtM voor o.a. onderzoek naar (nieuwe) methodiek en techniek welke de aanpak van criminele ondermijning kan ondersteunen.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Johan

Jasper van Ginneken - Projectleider Ondermijning bij de Gemeente Leiden

Jasper van Ginneken - Projectleider Ondermijning bij de Gemeente Leiden

Van red flags naar afwijkingen van patronen: de Leidse strijd tegen crimineel vermogen in de vastgoedmarkt.

Ondermijnende criminaliteit vormt een bedreiging voor de samenleving. De veiligheid en het rustige verloop van de samenleving komen in het gedrang wanneer corrumperende vormen van criminaliteit groeien. De inzet van de afgelopen jaren heeft niet tot een ommekeer geleid. Criminaliteit groeit en de belangen worden steeds groter. De economische infrastructuren in Nederland zijn aantrekkelijk voor criminelen en adviseurs faciliteren het witwassen van crimineel verkregen vermogen. Nederland vormt een hub voor vermogen uit de onderwereld dat onderweg is naar de bovenwereld. 

De gemeente Leiden heeft met behulp van de gelden uit het ondermijningsfonds ingezet op het tegengaan van crimineel verkregen in de Leidse vastgoedwereld. Jasper van Ginneken ontwikkelde een methode waarbij niet meer vanuit indicatoren, maar vanuit een normaalbeeld naar afwijkingen wordt gezocht. Het ontbreken van verklaringen kleurt de beeldvorming in. 

Deze succesvolle aanpak leidt ertoe dat crimineel verkregen vermogen in de Leidse vastgoedmarkt in kaart wordt gebracht, ertegen wordt opgetreden en dat nieuw crimineel verkregen vermogen buiten de Leidse vastgoedmarkt wordt gehouden.

Achtergrond 
Jasper van Ginneken is verbonden aan Van Ginneken & Partners. Bestuursorganen die witwassen daadwerkelijk willen tegengaan adviseert Jasper met betrekking tot de toepassing van de 'normaalmethode'. Daarnaast adviseert en procedeert Jasper met betrekking tot het toepassen van de Wet bibob en bijzondere bevoegdheden van de burgemeester.

Saskia de Jong - Chief Social Impact Officer bij Web-IQ

Saskia de Jong - Chief Social Impact Officer bij Web-IQ

Web-IQ presenteert: De BrancheScan een tool waarmee op basis van open bronnen, controles in steden efficient en doelgericht kunnen worden voorbereid.

Ondermijning beïnvloedt de kwaliteit en veiligheid van onze samenleving negatief. Het feit dat criminelen in steden maar ook in het buitengebied aan de oppervlakte komen en daar het financiële stelsel misbruiken om hun geld verdient met mogelijke criminele activiteiten wit te wassen maakt de samenleving kwetsbaar. Kwetsbaar voor de aantrekkingskracht van dit geld, kwetsbaar voor afpersing en onderdrukking, maar zeker ook kwetsbaar door toenemend geweld en daarmee een toenemend gevoel van onveiligheid bij de burger. Data kan helpen deze verstorende activiteiten in vroegtijdig stadium, zelfs voordat ze plaatsvinden te detecteren en de verantwoordelijk en toezichthouden instanties preventief of middels interventie te laten optreden. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid in de zorg voor de optimale veiligheid van haar stad, de burgers. Middels inzicht in de activiteit van ondernemingen in branches in de stad kunnen signalen van bijvoorbeeld witwassen vroegtijdig worden geduid. Immers een bedrijf welke criminele faciliteert wil zo veel mogelijk buiten beeld blijven.

Het internet is in staat deze geforceerde inactiviteit te duiden. In samenwerking met het RIEC heeft Web-IQ de Branchescan ontwikkelt. De Branchescan levert signalen waardoor controles binnen gemeentes gerichter kunnen worden ingezet. Tijdens deze presentatie zal de Branchescan verder toegelicht worden.

Achtergrond
Saskia heeft een achtergrond als financieel deskundige bij de recherche van de Koninklijke Marechaussee. De laatste jaren is Saskia is werkzaam geweest bij een NGO waar ze verantwoordelijk was voor de cyberunit. Binnen deze unit werd met specialisten afkomstig van Politie/ Defensie en forensische ICT’ers onderzoek gedaan naar online seksuele uitbuiting van minderjarigen onder andere door gebruik van diverse OSINT tools. Recentelijk heeft Saskia de overstap gemaakt naar Web-IQ in haar nieuwe rol als Social Impact Officer. Web-IQ is een van ‘s werelds leidende OSINT-bedrijven. Haar ontstaan en “driving force” is gerelateerd aan het gevecht tegen ONLINE CSAM ( Child Sexual Abuse Material)). Web-IQ levert OSINT-technologie, tools en data aan Law Enforcement Agencies (LEAs) in 34 landen.

Tjores Maes - Manager Forensic Technology bij KPMG

Tjores Maes - Manager Forensic Technology bij KPMG

Ondermijningsmonitor IFFC

In toenemende mate hebben overheden en gemeenten de behoefte om zicht te krijgen op criminaliteit op en via bedrijventerreinen. De focus vanuit overheden op deze problematiek wordt ook steeds groter, omdat deze activiteiten een belemmering vormen voor de herontwikkeling van deze gebieden, de mogelijkheid van de ontwikkeling van eventueel  “wonen” in dit gebied en een blijvend “gezond” gebied in de toekomst. Binnen de Data Science Kamer van het IFFC is het initiatief genomen om een monitor te ontwikkelen die een nuttige leidraad kan vormen om de (potentiële) risico’s van deze bedrijven terreinen in kaart te brengen en voor overheden en andere relevante partijen een handzaam instrument is om zicht te krijgen op potentiële  risico’s.

Tjores zal ons meenemen in de Ondermijningsmonitor die het IFFC in samenwerking met publieke en private partners ontwikkeld heeft.

Achtergrond
Tjores is een project manager bij KPMG Forensic. Sinds 2011 ondersteund hij vanuit KPMG organisaties bij het opzetten en uitvoeren van hun projecten met een data of technologisch component inzake compliance, fraude en risicobeheersing. Dit doet hij zowel in de publieke als de private sector.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Tjores

Marnix Hoitink - Deskundige verdovende middelen bij het Nederlands Forensisch Instituut

Ondermijning, drugs & digitale opsporing

De productie en handel in drugs is in Nederland het domein van de georganiseerde misdaad. Deze georganiseerde misdaad opereert heimelijk, beschikt over een enorme hoeveelheid geld en heeft normen en waarden die in veel opzichten fundamenteel anders dan die in de bovenwereld. Voor niet-criminele inwoners is het fenomeen drugscriminaliteit daarom moeilijk te bevatten en dit leidt in de strafrechtketen gemakkelijk tot minder effectieve en soms zelfs tot onrechtvaardige uitkomsten. In deze presentatie zal Marnix Hoitink jullie daarom meenemen in de wondere wereld van de drugscriminaliteit en de rol die de digitale benadering kan spelen bij een betere bestrijding. Bij deze digitale benadering zal nadrukkelijk ook ingegaan worden op het gebruik van open bronnen.

Achtergrond
Marnix Hoitink is sinds 2007 werkzaam als gerechtelijk deskundige drugs binnen het Nederlands Forensisch Instituut. Zijn interesse in chemie begon met een scheikundedoos toen hij acht was en leidde uiteindelijk tot een promotie in de farmacie met een analytisch-chemische focus. Na zijn apothekersopleiding begon hij zijn carrière met een eerste functie in een ziekenhuisapotheek die gevolgd werd door enkele onderzoeksfuncties binnen het farmaceutische bedrijfsleven. Deze onderzoeksfuncties gingen uiteindelijk over in zijn huidige functie binnen het NFI.

Rolf van Wegberg - Assistant Professor bij de Technische Universiteit Delft

Rolf van Wegberg - Assistant Professor bij de Technische Universiteit Delft

Going dark? Feiten en fabels over encryptie in strafzaken

Recent politieoptreden tegen Encrochat, Sky ECC en Ennetcom leert ons drie dingen. Criminelen zoeken hun toevlucht tot even criminele dienstverleners die hen een all-inclusive encryptie-ervaring aanbieden. Net als op menig all-inclusive vakantie, blijkt er toch al snel iets stuk. De politie maakt daar handig gebruik van en kan vervolgens live meelezen hoe drugstransporten en liquidaties worden besproken. Going dark, zoals in beleidskringen onheilspellend de nieuwe realiteit van versleutelde communicatie in de georganiseerde criminaliteit wordt genoemd, lijkt vooralsnog uit te blijven. Weet de politie dan toch haar weg in de duisternis te vinden? Ook als we verder kijken dan deze beroemde zaken? Deze presentatie schijnt een licht op de kansen en uitdagingen die het gebruik van versleutelde communicatie in het criminele milieu oplevert. We bespreken de beroemde zaken, duiken de diepte in en bekijken strafzaken waar versleutelde communicatie een rol speelde, om zo feit van fabel te scheiden.

Achtergrond 
Rolf van Wegberg is Assistant Professor (UD) bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Rolf promoveerde aan de TU Delft op het proefschrift ‘Outsourcing Cybercrime’ en behaalde daarvoor een Master of Science (MSc.) in de Criminologie. Met zijn interdisciplinaire achtergrond, bestudeert hij cybercrime in socio-technische context. Zijn onderzoek richt zich al geruime tijd op het snijvlak tussen ICT, criminaliteit, en overheidsoptreden. Al sinds zijn afstuderen verbindt hij de wetenschap met de opsporing en werkt nauw samen met politiediensten uit binnen- en buitenland.

Programma

Bekijk het programma van het Symposium E-Discovery 2022