Hogeschool Leiden

Sprekers Symposium E-Discovery 2021

Bekijk het overzicht van sprekers tijdens het Symposium E-Discovery 2021.

Joeri van den Steenhoven - Lid CvB Hogeschool Leiden

Lid van het CvB: Joeri van den Steenhoven

Versterken van ons Verdienvermogen

De kracht van onze kenniseconomie hangt voor een belangrijk deel af van de interactie tussen hoger onderwijs, bedrijven en overheden. Samen werken zij aan het versterken van het Nederlandse verdienvermogen. Met de oprichting van het Nationaal Groeifonds staat dat verdienvermogen weer centraal in de belangstelling. En terecht. Maar wat is er nodig om dat te versterken, welke rol spelen hogescholen hierin en welke kansen zijn er?

Achtergrond

Joeri van den Steenhoven is lid College van Bestuur (CvB) bij Hogeschool Leiden. Zijn gehele carrière werkt hij aan het versterken van de Nederlandse kenniseconomie. Dat begon ooit als oprichter en voorzitter van Nederland Kennisland. Daar werkte hij tussen 1999 en 2011 aan het samenbrengen van hoger onderwijs, bedrijfsleven en overheid rond maatschappelijke vernieuwing. Na de Harvard Business School werkte hij vanaf 2013 als Vice President Systems Innovation bij Mars Discovery District, Canada’s grootste innovatiehub gevestigd in Toronto. Sinds 2019 is hij verbonden aan Hogeschool Leiden. Hij is een bestuurder, toezichthouder en adviseur over het versterken van kennis- en innovatiesystemen met een focus op maatschappelijke impact.

Hans Henseler - Lector Digital Forensics & E-Discovery bij Hogeschool Leiden

Lector Hans Henseler

De betekenis digitale sporen voor bewijs op activiteitniveau

Hans Henseler zal in zijn presentatie een drietal strafzaken behandelen die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl. Aan de hand van de uitspraken zal hij de scenario's benoemen die door de verdediging en door de officier van justitie zijn opgesteld om hun standpunt te onderbouwen. Vervolgens wordt gekeken hoe deze scenario's worden gewogen door de rechtbank en met name naar de rol die het digitale bewijs daarin speelt. Vervolgens zal Hans aan de hand van een aantal voorbeelden illustreren op welke wijze een digitaal forensisch onderzoeker in staat is om aan de hand van digitale sporen in moderne smartphones bewijs te vinden op activiteitenniveau van de gebruiker. 

Achtergrond

Hans Henseler is lector Digital Forensics & E-Discovery bij Hogeschool Leiden. Hij is tevens senior adviseur bij de divisie Digitale en Biometrische Sporen van het Nederlands Forensisch Instituut, lid van het College van het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen en voorzitter van de Board of Directors van DFRWS. Hans studeerde Informatica aan de TU Delft en is aan de Universiteit van Maastricht gepromoveerd op het onderwerp Artificiële Neurale Netwerken. In 1992 is hij gaan pionieren op forensisch ICT-gebied bij het Gerechtelijk Laboratorium. Sindsdien heeft hij verschillende bedrijven waaronder ZyLAB, PWC, Fox-IT, Tracks Inspector en Magnet Forensics gewerkt waar hij ervaring heeft opgedaan met het ontwikkelen van software, het leiden van digitaal forensische laboratoria en met het leiden van (internationale) E-Discovery projecten en adviseren van bedrijven op het gebied van digitaal bewijs in fraude onderzoeken.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Hans

Wauter Bosma - Forensisch onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut

Hogeschool Leiden

Van digitale sporen naar bewijs: wie is de eigenaar van een telefoon? 

Criminelen gaan met hun tijd mee. Dat betekent dat een overval of liquidatie doorgaans gigabytes aan digitale sporen oplevert, bijvoorbeeld uit in beslag genomen mobiele telefoons. Waar is de dader geweest? Met wie had hij contact? Bij welke andere misdrijven was hij betrokken? Allemaal vragen waarop het antwoord mogelijk te vinden is in een in beslag genomen telefoon. Maar hoe bewijs je dat de verdachte de eigenaar is, of juist niet? Daarvoor is vaak geen "hard" bewijs, maar het moet blijken uit een combinatie van sporen in de context van een zaak. De zoektocht daarnaar begint bij het opstellen van hypothesen en eindigt bij een berekening van een bewijskracht, waarbij we kunstmatige intelligentie toepassen om patronen te ontdekken. De rechter gebruikt die bewijskracht om tot een oordeel te komen.

Achtergrond

Wauter werkt als forensisch onderzoeker bij het Nederlands Forensisch instituut.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Wauter

Adrie Stander - Docent en onderzoeker bij Hogeschool Leiden

Foto Adrie Stander

Digital Forensics education in a fast changing world

For many years no clear curriculum existed for Digital Forensics education and little real development happened in this area. To cope with the fast pace of change and growth of Internet based crime, many changes are necessary. This presentation looks at some of the current trends and what is needed to prepare investigators for this new environment. 
(The presentation will be done in English)

Jarenlang bestond er geen duidelijk curriculum voor digitaal forensisch onderwijs. Er was weinig ontwikkeling op dit gebied. Om het snelle tempo van de veranderingen en groei van op het op internet gebaseerde criminaliteit het hoofd te bieden, zijn er veel veranderingen nodig. Deze presentatie belicht enkele huidige trends en geeft aan wat er nodig is om onderzoekers voor te bereiden op dit gebied.
(de presentatie zal in het Engels gehouden worden)

Achtergrond

Adrie heeft in 2008 een Masterprogramma opgezet in Digital Forensics aan de Universiteit van Kaapstad, Zuid-Afrika. Hij heeft hierin onderwijs gegeven totdat hij als onderzoeker in 2019 ging werken bij het Lectoraat Digital Forensics en E-Discovery van Hogeschool Leiden. Zijn onderzoek richt zich op nieuwe ontwikkelingen in Digital Forensics. De afgelopen tien jaar had hij ook een forensisch adviesbureau in Zuid-Afrika. In deze periode heeft hij veel spraakmakende zaken onderzocht en gepubliceerd over dit onderwerk 

Bekijk het LinkedIn-profiel van Adrie

Gina Doekhie - Cybercrime Specialist Politie Nederland

Gina Doekhie -  Cybercrime Specialist

Schuldig of onschuldig? Digitale sporen in bewijsvoering

Achtergrond

Gina werkt als cybercrime specialist bij de Regionale Recherche van Eenheid Den Haag. Hiervoor werkte ze 7 jaar als digitaal forensisch onderzoeker bij Fox-IT op de afdeling Forensics & Incident Response. Na haar bachelor Artificial Intelligence, specialiseerde zij zich tijdens haar master in Forensic Intelligence én startte een tweede master: Forensic Science. In haar baan bij de politie komt het beste van deze twee werelden samen.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Gina

Bas Eikelenboom - Politie Nederland

Bas Eikelenboom

Geo, Time and Humans; What did happen?

Alles wat er op de wereld gebeurt is gebonden aan tenminste 1 factor: tijd. Door tijd aan acties van mensen te koppelen kunnen we komen tot een profiel en patroon die leidt tot intelligence. Het ontdekken van anomalieën middels intelligence kan reden zijn tot gericht vroegtijdig ingrijpen of kan reden zijn voor nader onderzoek. Het belang van op een juiste manier verzamelen, veredelen, verrijken en analysen van data middels nieuwe technologieën is daarbij evident. 

Achtergrond

Na een periode als scheepvaart officier is Bas bij de Nederlandse Politie gaan werken. In een periode van 33 jaar bestrijden van zware georganiseerde criminaliteit, terrorisme, high tech crime en zeden heeft hij veel ervaring opgedaan. In deze periode is de maatschappij gedigitaliseerd. In plaats van weinig informatie ontstond een probleem van information overflow. Bas was een early adopter van het gebruik van techniek in zware onderzoeken. Binnen de overheid hebben mede daardoor zware ontwikkelingen plaatsgevonden en zijn meerdere onderzoeksteams en nieuwe methoden gestart. Samen met Remco Verhoef heeft hij in 2016 het bedrijf DutchSec in Utrecht opgericht. Dit bedrijf biedt nadrukkelijk ruimte aan neurodiversiteit. Het product waar de focus op ligt is Raven, software welk in staat is om data te ‘raffineren’ en daarmee op unieke wijze geschikt te maken voor complexe analyses op zowel cybersecurity als national security. Vanaf 2020 zal DutchSec onder leiding van Sander Swinkels dit concept internationaal verder brengen met als eerste start Singapore. Bas zijn werk gaat zich dan ook richten op nieuwe strategieën, strategische engagements en vorm geven van (mede) sociaal ondernemen.

Bekijk het LinkedIn-profiel van Bas 

Prof.dr. Christianne de Poot - lector forensisch Onderzoek en hoogleraar Criminalistiek

Hogeschool Leiden

Van spoor naar activiteit - De rol van sporen bij het vormen en toetsen van scenario's over strafbare feiten

In deze lezing wordt besproken hoe fysiek en digitaal bewijs gebruikt kan worden om misdrijven te reconstrueren. Fysieke sporen zoals DNA en vingerafdrukken worden vaak gebruikt in strafzaken om de bron van het spoor te achterhalen. Zo kunnen relaties worden gelegd tussen een verdachte of een verdacht object en een gepleegd misdrijf.

Het vaststellen van de bron van een spoor is echter lang niet altijd voldoende. Vaak moet ook worden achterhaald door welke activiteit het spoor is ontstaan. Het is echter niet eenvoudig om activiteiten af te leiden uit sporen en om te bepalen in welke volgorde de sporen zijn ontstaan. Digitaal bewijs heeft in dat opzicht meer potentieel. Vaak bevatten digitale sporen wel informatie over momenten in de tijd en de volgorde waarin ze zijn ontstaan, en kunnen daaruit ook beter activiteiten worden afgeleid. In de opsporing zou deze kracht van digitale sporen beter kunnen worden benut. 

Achtergrond

Christianne de Poot is lector Forensisch Onderzoek bij de Hogeschool van Amsterdam en de Politieacademie en hoogleraar Criminalistiek bij de Vrije Universiteit. Daarnaast is ze waarnemend hoofd van de afdeling Criminaliteit, Rechtshandhaving en Sancties bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Christianne is linguïst en psycholoog. Ze studeerde in 1990 cum laude af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1996 aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar sturende vragen in verhoorsituaties. Sindsdien verricht en begeleidt ze empirisch en experimenteel onderzoek naar rechercheprocessen, opsporingsmethoden en criminaliteitsfenomenen zoals georganiseerde misdaad, terrorisme en cybercrime. 

Bekijk het LinkedIn-profiel van Christianne

Bekijk het programma