Lectoraat Contextueel Veranderen

Onderzoeksthema’s

In ons onderzoek gaan we uit van concrete vraagstukken uit de beroepspraktijk, uit het werkveld van onze alumni en uit het onderwijs. Deze concrete vraagstukken zien we als exemplarische voorbeelden van generieke patronen. Door de focus op concrete vraagstukken doen we recht aan de specifieke context van het vraagstuk en het unieke karakter van elk veranderproces. Door het vraagstuk te beschouwen als exemplarisch voorbeeld brengen we ook generieke kenmerken en patronen in de context in beeld.

Het lectoraat Contextueel Veranderen doet onderzoek naar de volgende thema’s:

 1. Lessen uit de coronacrisis
  Tijdens de coronacrisis werden bestaande routines en procedures losgelaten en was er sprake van een hoge mate van zelforganisatie, experimenteren en informele vormen van samenwerking en leren binnen centrale kaders. Dit onderzoek gaat over de vraag wat en hoe we kunnen leren van de ervaringen tijdens de coronacrisis voor het vergroten van de wendbaarheid van organisaties.
   
 2. Samenwerken bij innovatie
  Veel innovaties lopen vast in de uitvoering. Niet het ontwikkelen van een nieuw idee, maar het implementeren daarvan en de daarvoor vereiste aanpassingen in de organisatie en werkwijzen vormen de bottleneck. Hierbij speelt het (niet goed) functioneren van het samenspel tussen professionals, ondersteuners en bestuurders en managers een belangrijke rol:
  a. Wat vragen (onderwijs)innovaties van bestuur & management, professionals en ondersteuners?
  b. Hoe kunnen deze relaties productief gemaakt worden?
   
 3. Leernetwerken bij verander- en innovatieprocessen
  Leernetwerken worden in toenemende mate ingezet als instrument voor innovatie. De impact van leernetwerken op de organisatie blijft vaak achter bij de impact op de deelnemers. We onderzoeken wat de impact is van leernetwerken op organisaties, hoe dit kan worden vergroot en welke eisen dat stelt aan de inbedding van leernetwerken in organisaties?
   
 4. Expertiseontwikkeling van change agents
  Dit onderzoek gaat over de ontwikkeling van de competenties waarover change agents moeten beschikken en de rol die expertise daarbij speelt. We onderzoeken over welke competenties change agents moeten bezitten, hoe ze deze competenties ontwikkelen en welke rol expertise hierbij speelt.
   
 5. Wederkerigheid
  Wederkerigheid tussen medewerkers en leidinggevenden in organisaties beïnvloedt hun onderlinge relaties en interacties en heeft invloed op veranderprocessen. Omgekeerd beïnvloeden kenmerken van de organisatorische context de wederkerigheid tussen individuen en daarmee veranderprocessen.
  a. Wat is de betekenis van verschillende vormen van wederkerigheid voor medewerkers in organisaties?
  b. En hoe kan hierop ingespeeld worden om veranderprocessen te stimuleren?
   
 6. Waardenpluriformiteit
  Het hanteren van verschillende waarden en het omgaan met ethische dilemma’s spelen een belangrijke rol in veranderprocessen. In de meeste organisaties wordt uitgegaan van waardenpluriformiteit. Waardenverlegenheid belemmert de dialoog over waarden en waardentegenstellingen en daarmee het veranderproces. Waardencommunicatie - het reflecteren op en voeren van een dialoog over waarden - vormt een belangrijke bijdrage aan veranderprocessen:  
  a. Wat is de betekenis van waardenpluriformiteit voor organisaties en hoe kunnen leidinggevenden bijdragen aan het organiseren van die waardenpluriformiteit?
  b. Hoe kan waardencommunicatie bijdragen aan het hanteren van ethische dilemma's van HR-professionals in de organisatie? En hoe kan het onderwijs hen daarop voorbereiden?

Bekijk alle publicaties over de onderzoeksthema’s