Lectoraat Contextueel Veranderen

Onderzoek

Het lectoraat Contextueel Veranderen doet praktijkgericht onderzoek naar verander- en innovatieprocessen in organisaties met speciale aandacht voor de invloed van de context waarbinnen veranderprocessen plaatsvinden en de vraag hoe de effectiviteit van veranderprocessen kan worden vergroot door gericht in te spelen op deze context.

Dit doen we met en voor de beroepspraktijk, en studenten en docenten.

Onderzoekslijnen

Het onderzoek van het lectoraat omvat de volgende onderzoekslijnen:

 1. De invloed van de context op individueel, groeps- en organisatieniveau op verander- en innovatieprocessen;
 2. Het formuleren van principes en het ontwikkelen van veranderaanpakken en methodieken voor meervoudig kijken, denken en handelen, om gericht in te spelen op de context van veranderprocessen;
 3. De competenties waarover moeten professionals beschikken om effectief vorm te geven aan complexe verander- en innovatieprocessen en hoe deze competenties kunnen worden aangeleerd.
Hogeschool Leiden

Uitgangspunten onderzoek

 1. Praktijkgericht en vraaggestuurd. Bij het onderzoek gaan we uit van concrete vraagstukken uit de beroepspraktijk, uit het werkveld van afgestudeerden van Hogeschool Leiden en uit het onderwijs. 
   
 2. Focus op complexe verander- en innovatieprocessen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn, met elk een eigen rol, taak en verantwoordelijkheid, een eigen perspectief op het vraagstuk en de oplossing, eigen belangen, een eigen focus en een eigen veranderstrategie.
   
 3. Focus op (de interactie tussen) drie niveaus in de context van veranderprocessen. Bij ons onderzoek hebben we aandacht voor de gelaagdheid en veelvormigheid van de organisatorische context. We focussen op de (interactie tussen) drie niveaus:
  • Microniveau (individu)
  • Mesoniveau (interactie tussen individuen en groepsdynamiek)
  • Macroniveau (organisatie)
    
  Meer informatie over deze niveaus
   
 4. Focus op veranderen als sociaal leerproces. Het onderzoek gaat uit van veranderen als sociaal leerproces en onderzoek als interventie. Veranderen gaat om het samen creëren van nieuwe gedeelde betekenissen en handelingspatronen. Daarbij gaat het om: (1) sensing, reflectie en dialoog, en (2) experimenteren en het ontwikkelen en testen van prototypen. 

  Meer informatie over veranderen als sociaal leerproces

Opbrengst

Het onderzoek levert de volgende resultaten op:

 • Inzicht in de invloed van factoren in de context die verander- en innovatieprocessen beïnvloeden.
 • Principes/heuristieken voor het ontwerpen, het implementeren en de aansturing van verander- en innovatieprocessen.
 • Aanpakken, methodieken en instrumenten voor meervoudig kijken, denken en handelen.
 • Competenties waarover change agents moeten beschikken om succesvol te zijn in het begeleiden en vormgeven van verander- en innovatieprocessen.

Leeromgevingen en leersituaties waarin change agents deze competenties kunnen ontwikkelen.