Minisymposium 'Onderzoek naar muziek(therapie)', Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Verantwoording 2018

Dit is de verantwoording van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling in 2018. 

Beroepspraktijk en maatschappij

De lector heeft in 2018 deelgenomen aan bijeenkomsten van de projectgroep Onderzoeksagenda voor de vaktherapeutische beroepen in Nederland. Naast het implementeren van de Strategische Onderzoeksagenda voor de vaktherapeutische beroepen in de GGZ, is gewerkt aan het ontwikkelen van een bredere onderzoeksagenda. Met de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKToag) en de opleiding Vaktherapie is gewerkt aan afstemming en samenwerking m.b.t. korte- en lange-termijn Vaktherapie onderzoeksbeleid.

Gedurende het jaar zijn twee Platformbijeenkomsten ‘Onderzoek’ georganiseerd met alle stakeholders in de Antroposofische Gezondheidszorg over (praktijkgericht) onderzoeksbeleid, voortgang van en afstemming over de projecten van het lectoraat.

Het lectoraat was dit jaar host van de internationale S-HEAL ((Saluto-Hygiogenetic-EvALuation) onderzoeksgroep. De S-HEAL groep werkt aan het ontwikkelen, valideren en implementeren van vragenlijsten m.b.t. salutogenese en hygiogenese in onderzoek en de klinische praktijk.

Het eigen jaarlijkse symposium had dit jaar als onderwerp "Het versterken van zelfregulatie op fysiologisch, psychosociaal en betekenisgevingniveau in de gezondheidszorg". Onder meer deelden lector GGZ Jaap van der Stel en onderzoekers van Forschungsinstitut Havelhöhe (Berlijn) de laatste inzichten en onderzoeksresultaten. In de workshops stond het gebruik van kennis en methoden in de klinische praktijk centraal.  

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat draagt bij aan het praktijkgericht onderzoek kunstzinnige therapie (POKT)/ vaktherapie door ondersteuning bij de professionalisering van casestudies. Vaktherapie docenten werden getraind en gecoacht bij de begeleiding van Vaktherapie studenten. Op 2 november vond in dit kader het symposium “Casestudies en case reports voor zorg op maat” plaats.

Het lectoraat levert structureel een bijdrage aan de minor ‘Een andere kijk op gezondheid en ziekte’, en de master Euritmietherapie. Daarnaast coacht de lector diverse externe AG professionals bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek en worden veel studenten begeleid bij praktijkgericht onderzoek.

In 2018 werd bijgedragen aan de organisatie van twee externe symposia en een externe conferentie: ‘Samen scholen’ (11 februari, samen met andere AG organisaties in Nederland), ‘Reducing the need for antibiotics. The contribution of Complementary and Alternative Medicine’ (6 juni, samen met EuroCAM) en het eHealthfestival in Leiden (30 oktober, samen met Sleutelnet).

Kennisontwikkeling

In 2018 zijn 10 publicaties verschenen (waarvan 6 in peer reviewed journals), zijn er 22 presentaties in binnen- en buitenland gegeven en waren er 3 lopende promotietrajecten. Het lectoraat voerde het projectleiderschap over 1. een internationaal consortium m.b.t. Complementary & Integrative Medicine en antibioticaresistentie, 2. een internationaal Interreg project SHINE gericht op de ontwikkeling van een shared revenu business model voor onder meer een ‘serious gaming app’ voor kinderen met overgewicht, en 3. diverse projecten binnen het Centrum voor Vitaliteit. Samen met stakeholders uit de Antroposofische Gezondheidszorg werden er diverse praktijkgerichte onderzoeksprojecten uitgevoerd.