Stromend water

Lectoraat verzorgde cursus Case studies

Anne Ponstein en Annemarie Abbing verzorgden een cursus over case studies tijdens de internationale conferentie van de European Academy for Antroposophical Art Therapies in Dornach, Zwitserland.

Anne Ponstein, Annemarie Abbing en Joop Hoekman verzorgden op uitnodiging van de organisatie, een cursus over case studies. Dit was het derde jaar dat dit onderwerp behandeld werd.

Internationaal publiek

Als doelgroep voor de cursus waren schoolleiders en docenten van de Europese kunstzinnige therapie opleidingen uitgenodigd. Met deelnemers uit Italië, Zwitserland, Duitsland, Zweden, Engeland, België en Nederland was het een zeer internationaal gezelschap. Uit al deze landen waren studenten meegekomen die een casus presenteerden.

Daarna werd bediscussieerd in hoeverre de therapie in de betreffende casus effect had gehad, hoe je dat vast zou kunnen stellen, wat de belangrijkste boodschappen waren van deze cases en hoe deze cases gepubliceerd kunnen worden.

Steeds meer aandacht voor onderzoek

Het was te merken dat het doen van onderzoek, en in het bijzonder werken aan case reports, in vergelijking met voorgaande jaren, al meer leefde onder de aanwezigen. Dit is ook hard nodig, want het Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat de effectiviteit van de verschillende vaktherapieën in het verleden onvoldoende is onderzocht en dat momenteel het bewijs voor de effectiviteit ontbreekt. Dit bewijs kan gelukkig alsnog geleverd worden.

Vervolg

Een eerste moment van peiling zal 2018 zijn en over 5 jaar zal het Zorginstituut alsnog uitspraak doen over de effectiviteit van vaktherapie in de GGZ. Dat betekent dat er in de komende jaren overtuigende onderzoeksresultaten gepubliceerd moeten worden. Dat kan alleen bereikt worden door veel en goed onderzoek te doen. Internationale uitwisselingen als deze stimuleren ons werk.

 

Van 4-6 januari vond in Dornach de internationale conferentie plaats van de European Academy for Antroposophical Art Therapies (EA). De EA wordt onder andere geleid door Odulf Damen.