De week van de vaktherapie.

Sprekers 'De vaktherapie in beeld'

In de week van de vaktherapie organiseren de opleiding Vaktherapie en het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg een uitwisselingsavond over kennis en kunde vanuit verschillende vaktherapeutische disciplines. Bekijk het overzicht van sprekers.

Bruggen bouwen tussen onderwijs, wetenschap en praktijk

Door: dr. Susan van Hooren, lector Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Bruggen bouwen tussen onderwijs, wetenschap en praktijk Aan de hand van enkele 'best practices' wordt geïllustreerd hoe vaktherapeuten in toenemende mate interprofessioneel samenwerken in praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek resulteerde bijvoorbeeld in innovatieve werkwijzen, zoals een vaktherapeutische behandelroute voor in de wijk en de beschrijving van toegepaste interventies en programma’s. Ook is er onderzoek gedaan naar mogelijke werkingsmechanismen en zijn effecten van specifieke interventies aangetoond, zoals bijvoorbeeld van een beeldend therapeutische module bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen. De toegenomen focus op onderzoek en kennisontwikkeling heeft er toe geleid dat onderzoekers van hogescholen en universiteiten meer met elkaar zijn gaan samenwerken. Er is een nationale strategische onderzoeksagenda opgesteld en de coöperatie Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) biedt een landelijk platform voor nieuw onderzoek door vaktherapeuten, andere zorgverleners, patiënten, docenten, maar zeker ook studenten. Deze ontwikkelingen zijn van grote waarde voor de professionalisering van de vaktherapeutische beroepspraktijk.

Ritmisch bewegen in het brein

Door: dr. Rebecca Schaefer, universitair docent Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie Universiteit Leiden

Ritmisch bewegen in het brein Bewegen op muziek is intuïtief, vaak automatisch, en vaak plezierig. Zowel in muziektherapeutische settings als in meer standaard bewegingsrevalidatie of fysiotherapie wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van ritmes, zij het in natuurlijke muziek, of soms met alleen een metronoom. Desondanks weten we nog niet goed wat het onderliggende mechanisme is van bewegen op ritme, of de consequenties hiervan wat betreft leergedrag. Om muziek beter in te kunnen zetten bij het verbeteren van verstoorde beweging, helpt het om meer te weten over wat de beste voorspellers van verbeterde beweging zijn, en wat er gebeurt in het brein als we op ritme bewegen, of zelfs een nieuwe beweging aanleren. Aan de Universiteit Leiden vindt onderzoek plaats dat zich met name richt op klinische toepassingen van muziek en de gerelateerde processen in gedrag en het brein. Naast een kort overzicht van de verschillende lopende onderzoekslijnen zal in deze lezing worden ingegaan op verschillende onderzoeksresultaten die betrekking hebben op de effecten van muziek in bewegingsrevalidatie.

Therapeutisch spelen in het AZC

Door: Annemieke van de Graaf, speltherapeut en alumna van de master of Arts Therapies

Therapeutisch spelen in het AZC In 2016 hebben meer dan 18.000 mensen asiel aangevraagd in Nederland. In 2015 waren dat er bijna 50.000. Onder hen zijn veel gezinnen met jonge kinderen. De relatie tussen jonge asielzoekers (3-12 jaar) en hun ouders komt onder druk te staan door onder andere de stress van de vlucht hier naar toe, het verliezen van familieleden en het vele verhuizen tussen de verschillende AZC’s. Uit onderzoek blijkt dat een non-verbale therapie zoals speltherapie deze kinderen en ouders kan helpen bij een positieve ontwikkeling en het voorkomen van problemen in de toekomst. Door ouders te betrekken bij de behandeling zou de relatie tussen ouders en kinderen kunnen verbeteren. In hoeverre worden speltherapeutische interventies daarbij ingezet? En hoe dragen deze bij aan de behandeling van jonge vluchtelingen en hun ouders? In deze lezing wordt op deze onderzoeksvragen ingegaan met een presentatie van de bevindingen.

Bekijk het programma van 'De vaktherapie in beeld'