Honours = meer

Over

Thema

Diversiteit binnen Honoursprogramma’s

17 september 2021 - Sinds de start van het subsidieprogramma in 2008 bieden vrijwel alle hogescholen en universiteiten honoursprogramma’s aan. Zo ook Hogeschool Leiden. Collega Samantha Haasnoot bundelde haar inzichten over selectie en diversiteit.

​Honoursprogramma’s, programma’s voor studenten die extra uitdaging willen naast hun reguliere opleiding, bevatten tot op de dag van vandaag vrijwel altijd een selectietraject. Een traject als deze roept wel de vraag op of scholen op deze manier geen studenten uitsluiten die wél geïnteresseerd en geschikt zijn, maar door omstandigheden zoals economisch kapitaal bij voorbaat al minder kans maken om deel te nemen. Trainer en Coach bij het Honoursprogramma Samantha Haasnoot laat zich in haar binnenkort gepubliceerde artikel uit over de effecten van selectie en geeft weer hoe Hogeschool Leiden werkt aan een zo open en toegankelijk mogelijk programma voor alle studenten die willen é​n kunnen. 

Studenten honoursprogramma | Hogeschool Leiden

Over de drempel van selectie

In haar artikel ‘Diversiteit binnen Honoursprogramma’s. Over de drempel van selectie’ haalt Samantha verschillende onderzoeken aan waarin Honoursprogramma’s, en met name de selectieprocedures hiervan, worden toegelicht en kritisch worden bekeken. Thema’s als maatschappelijke betrokkenheid en verschillende vormen van cultureel kapitaal vormen de rode draad van het artikel.

Hogeschool Leiden en Honours

Waar Honoursprogramma’s vaak op elite-onderwijs zouden kunnen lijken, is Honours Hogeschool Leiden een plek waar studenten ruimte krijgen om te ontdekken waar zij goed in zijn en waar zij voor staan. Om dit ook aan studenten duidelijk te maken is Honours vier jaar geleden gestopt met de selectie en overgestapt op een inclusievere intake. Een passage uit het artikel van Samantha:  

Dit besluit kwam mede voort uit interne gesprekken over diversiteit en het imago Honours. Dit werd destijds (en misschien door sommigen nog steeds wel) gezien als een ‘exclusief excellentietraject voor topstudenten’, terwijl het Hogeschool Leiden juist de ambitie had uitgesproken om het Honours een plek te laten zijn waar elke student de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Honours Voor Allen werd het nieuwe koersplan. Sindsdien is het voorleggen van een het cijfergemiddelde niet meer nodig. Wel moet de student genoeg studiepunten hebben behaald. Vijfenvijftig uit het propedeusejaar, en veertig uit de daaropvolgende jaren. Dit is, omdat deelname aan een honoursprogramma een extra tijdsinvestering vergt en geen verdere studievertraging in de hand zou moet werken. 

Studenten die willen deelnemen worden uitgenodigd voor een intakegesprek waar wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken. Het verschil tussen selectie en intake zit hem in het gegeven dat studenten niet worden toegelaten of afgewezen, maar geheel zelf bepalen of ze zich willen committeren aan het programma of niet. Daarnaast biedt Hogeschool Leiden sinds enkele jaren, naast het lange jaarprogramma, ook kortere en meer flexibele trajecten aan. Daardoor kunnen studenten in verschillende fasen van hun studie deelnemen aan het Honoursprogramma. 

Meer lezen?

Wil je meer lezen? Lees dan een uitbreiding van het artikel​, lees het volledige artikel in TH&MA na publicatie komende november of lees meer over het Honoursprogramma.