Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Contextuele verandering in onderwijs en publieke domein

20 februari 2020 – Vanaf dit jaar heeft het kenniscentrum Duurzaam Organiseren van Hogeschool Leiden er een nieuw lectoraat bij: Contextueel Veranderen. Ronald Ulrich is door het College van Bestuur aangesteld als lector.

De onderzoekers van dit lectoraat richten zich op complexe verander- en innovatieprocessen in het onderwijs en publieke domein. Centraal staan de relatie tussen deze verander- en innovatieprocessen en hun institutionele context én de relaties tussen de bij deze processen betrokken actoren.

Kennisoverdracht, professionalisering en toepassing

Het lectoraat Contextueel Veranderen houdt zicht bezig met kennisontwikkeling (praktijkgericht onderzoek) en de valorisatie van deze kennis in de beroepspraktijk. Dit doet zij door onderwijs aan studenten en professionals te bieden, en organisaties binnen het werkveld het te adviseren (zowel in de vorm van afstudeeropdrachten als onderzoeksprojecten). Dit resulteert in kennis (ontwerp-, implementatie- en sturingsprincipes, methodieken en instrumenten), professionalisering (onderwijs en nascholing) en toepassing (begeleiding en advisering).

Professionalisering van onderwijzers en ondersteuners

De focus ligt bij verander- en innovatieprocessen in het onderwijs; verschillende opleidingen en diensten zijn betrokken bij de vernieuwing van onderwijsleerprocessen en aanpassingen in de onderwijslogistiek. Zo draagt het lectoraat bij aan de professionalisering van onderwijzers en ondersteuners, aan verbetering van de samenwerking tussen de verschillende actoren en aan de effectiviteit van verander- en innovatieprocessen in het onderwijs. Ulrich licht het maatschappelijk belang van het nieuwe lectoraat toe:

Ronald Ulrich - lector Contextueel Veranderen

"Primair proces en bedrijfsvoering hebben vaak het karakter van 'different worlds', die fundamenteel verschillend naar vraagstukken kijken. Zo hebben docenten vaak het gevoel dat de ondersteuning onvoldoende denkt vanuit het perspectief van het onderwijs en dat ze te veel vastzitten aan (door de diensten) opgestelde regels en kaders. Omgekeerd ervaren medewerkers van de diensten onbegrip voor het feit dat er afwegingen gemaakt moeten worden met betrekking tot zaken als betaalbaarheid en organiseerbaarheid en dat er beperkingen zijn vanuit systemen en wettelijke kaders. Het verbinden van beide werelden is een belangrijke voorwaarde voor effectieve veranderprocessen."

Ronald Ulrich - lector Contextueel Veranderen

Vraaggestuurd onderzoek in het publieke domein

Het onderzoek van het lectoraat beperkt zich niet tot het onderwijs, maar ook op sectoren in het (semi)publieke domein, zoals de zorg, de veiligheidssector, overheden en publieke uitvoeringsorganisaties. Daarin trekt het lectoraat op met collega-lectoren en onderzoekers binnen Hogeschool Leiden en andere hogescholen en universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan complexe vraagstukken op het gebied van (onderwijs)innovatie en HRM.

Verbinding tussen onderzoek en onderwijs

De eerste twee jaar ligt de focus op vraaggestuurd onderzoek naar verander- en innovatieprocessen in het onderwijs, het werkveld van afgestudeerden van de opleiding Human Resource Management (HRM) en op de samenwerking met de andere lectoren van het kenniscentrum Duurzaam Organiseren. Door participatie van studenten en docent-onderzoekers in het onderzoek en door (de uitkomsten van) het onderzoek in het onderwijs te integreren, zorgt het lectoraat voor verbinding tussen het onderzoek en onderwijs. De onderzoeksagenda wordt bepaald in overleg met het werkveld, het docententeam van de opleiding HRM en de lectoren van het kenniscentrum Duurzaam Organiseren. 

Programma Goed Georganiseerde School 

Het lectoraat Contextueel Veranderen onderhoudt duurzame relaties met een groot aantal onderwijsinstellingen (vo, mbo, hbo en wo) en met organisaties in de zorg, het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Zo organiseert het lectoraat het programma Goed Georganiseerde School, waaraan 16 hogescholen deelnemen. Dit programma richt zich op praktijkgericht onderzoek, begeleiding van projecten en kennisdeling op het gebied van onderwijsinnovaties en de organisatie van het onderwijs. Uit de participatie van hogescholen in het programma Goed Georganiseerde School blijkt dat er binnen de beroepspraktijk belangstelling is voor een dergelijk lectoraat.  

Samenwerking met VOED! 

Eén van de eerste concrete stappen is de samenwerking met VOED!, het programma binnen Hogeschool Leiden dat zich richt op onderzoek en professionalisering op het gebied van onderwijsinnovaties. Onderzoekers trekken samen op in de aanpak van veranderkundige vraagstukken uit het onderwijs en de bedrijfsvoering. 

We zijn een goed georganiseerde school 

Het lectoraat Contextueel Veranderen maakt onderdeel uit van het kenniscentrum Duurzaam Organiseren van de faculteit Management en Bedrijf (M&B). Daarnaast is het lectoraat verbonden aan de opleiding Human Resource Management (HRM). Dit sluit aan bij de ambities van Hogeschool Leiden en de belofte een goed georganiseerde school te zijn.