Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Themasessies Hoezo Diversiteit?

Lees hier meer informatie over de themasessies van het symposium Hoezo Diversiteit? op 12 december 2017. Bekijk het overzicht:

1. Hoe geef je inclusief leiding?

De leidinggevende speelt een belangrijke rol bij het aansturen en stimuleren van een divers samengesteld team. Hoe bevorder je als leidinggevende het bewustwordingsproces over de waarde van diversiteit? En hoe kun je medewerkers empoweren regisseur te zijn van de eigen loopbaan?

Dit zijn type vragen die betrekking hebben op inclusief leiderschap. Magda Langemaire, manager Ambulante Zaken Centrum 45, is ervaringsdeskundige op dit gebied en heeft in tal van functies gewerkt in de cure en care. Zij zal trends en spanningen blootleggen door middel van een uitdagende business case. Ook gaat ze in op de bestuurlijke uitgangspunten en hoe deze te vertalen zijn naar de werkvloer. Denk mee over strategische oplossingen voor de dilemma’s en uitdagingen waarmee de inclusieve leider te maken heeft in de zorg.

Moderatoren

Jacqueline van Oijen, docent MiZ, onderzoeker Lectoraat Diversiteit, promovenda

Lise-Lotte Geutjes, docent HRM, onderzoeker Lectoraat Diversiteit, promovenda

2. Hoe zet je diversiteit in voor de business?

Diversiteit kan – indien goed gemanaged – een bedrijf of organisatie veel positieve resultaten opleveren. Zowel voor commerciële bedrijven als non-profit organisaties is het van belang te bepalen wat de ‘business case’ is van diversiteit in relatie tot de organisatiedoelstellingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om omzet, winstgevendheid, innovatie, imago, klanttevredenheid of klantloyaliteit.

Roeli Pot, (Global) Expert Diversity & Inclusion van de Rabobank bespreekt met behulp van een aantal cases de voordelen van diversiteit. Aan de hand van de “lessons learned” gaan de deelnemers nader in op hun eigen situatie en bepalen op welke wijze zij diversiteit kunnen inzetten om hun bedrijfsresultaten te verbeteren.

Moderator

Ed Feijen, bedrijfskundige en docent (strategische) marketing.

3. Positief of negatief, blijft het discriminatie?

Volgens de Van Dale betekent discriminatie: “het maken van ongeoorloofd onderscheid”. Als discriminatie naar zijn aard ongeoorloofd is, betekent dit logischerwijs dat discriminatie nooit is toegestaan. Is positieve selectie in het kader van diversiteit dan wel toegestaan? Wat zijn de argumenten voor en tegen?

Samen met Alumni Bas Wallage (Advocaat bij Van Benthem & Keulen) en Berdien Wiegel en Samra El Haji (juridisch medewerkers bij de Nationale Ombudsman) kijken we naar wat wel en niet juridisch en moreel geoorloofd is. Daarbij horen we ook graag uw mening. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk hopen we tot nieuwe inzichten te komen. Hoe kunnen we omgaan met dit dilemma en hoe verhoudt dit zich tot mogelijke interventies in de praktijk?

Moderator

Gerdo Kuiper, docent recht, onderzoeker, promovendus en rechtsfilosoof

4. Hoe kun je ontwapenend communiceren?

Om in verbinding te staan met de ander is communicatie essentieel. Hoe blijf je in interactie met de ander ook als het lastig is? Omgaan met diversiteit betekent vooral ook het vergroten van je eigen bewustzijn middels (zelf)reflectie. Ontwapenend communiceren is een methode die bijdraagt aan een inclusieve werkomgeving. Het onderstreept als primaire doelen, het nemen van verantwoordelijkheid en het verbeteren van de kwaliteit van relaties. De nadruk ligt op de gezamenlijke waarden en behoeften en het vergroten van de bereidwilligheid tot samenwerking. Je ervaart in deze sessie hoe je in een divers samengestelde omgeving sfeer creëert, dialoog mogelijk maakt en in verbinding kunt blijven met jezelf èn de ander.

Moderatoren

Giel de Kimpe, trainer Ontwapenend Communiceren

Thera Balvers, Psychotherapeut. 

5. Hoe kan je diversiteit communiceren in je jaarverslag?

De discrepantie tussen de vrome woorden over diversiteit en de foto’s van de directies en de Raden van Commissarissen is opvallend. Diverse bedrijven worstelen met het bevorderen van de diversiteit in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen. Geformuleerde streefcijfers worden bij lange naar niet behaald. Sinds 2003 analyseert dr mr Piet Hein Coebergh MBA, lector PR & Sociale media hoe beursgenoteerde bedrijven in Nederland hun strategie communiceren via jaarverslagen, websites en persberichten. Sinds 2012 publiceert hij jaarlijks een rapportage over de transparantie van de 75 grootste genoteerde ondernemingen in Nederland

In deze sessie laat Piet Hein Coebergh zien wat de grootste ondernemingen van Nederland in hun jaarverslagen te zeggen hebben over diversiteit.

6. Hoe neem je de stem van de minderheid mee in het meerderheidsbesluit?

De krachtigste besluiten ontstaan door de aanwezige diversiteit aan kennis, talenten, ervaringen en emoties te combineren. In deze themasessie wordt u meegenomen in de visie en methodiek van Deep Democracy , een methode voor conflictresolutie die in de periode na de apartheid is ontwikkeld in Zuid-Afrika en op dit moment in meer dan 20 landen in de wereld wordt toegepast. U maakt kennis met de 4 stappen van inclusieve besluitvorming en ontdekt door te doen het belang van rolfluiditeit.   

Minka jongkind is facilitator en instructor van de methode Deep Democracy en trainer en eigenaar van metMinka – bureau voor coaching, teamontwikkeling en mediation.

7. Hoe ondersteun je het omgaan met diversiteit van (aankomend) professionals?

HBO-professionals krijgen in hun werk allemaal te maken met diversiteit. Ze werken met verschillende mensen samen en de samenleving waarin we professioneel handelen is divers. Toch is omgaan met die diversiteit in allerlei werkculturen nog niet vanzelfsprekend. Daar spelen opvattingen en de mate van inlevingsvermogen van de professional zelf een rol in, maar ook een specifieke beroepscultuur kan belemmerend of bevorderend werken.

Wat hebben professionals dan nodig aan competenties en in hun (professionele) identiteitsontwikkeling om goed samen te werken en professioneel om te gaan met diversiteit? En hoe kunnen aankomend professionals in de opleidingen daar met hun docenten samen aan werken? Zijn er tussen beroepsgroepen verschillen en overeenkomsten op te merken? Hogeschool Windesheim heeft een hogeschool-brede minor Diversiteit in het leven geroepen en doet onderzoek in de minor en bij een aantal projecten in verschillende beroepspraktijken om antwoorden op deze vragen te krijgen. In deze sessie verkennen we via een waardenverheldering en dialoog de betekenis van de eerste onderzoeksresultaten.

De workshop wordt gefaciliteerd door dr. Margreet van der Cingel, associate lector Diversiteit Hogeschool Windesheim, Zwolle.

8. In hoeverre is je bril gekleurd?

We hebben allemaal vooroordelen en we weten dat we de voorkeur geven aan de mensen die op ons lijken. Dit werkt door tot welke kandidaten we uitnodigen op gesprek en uiteindelijk selecteren. Zijn we ons voldoende bewust van onze onbewuste aannamen en hoe kunnen we dit elimineren?  

In de eerste tien minuten doen we de ‘implicit association test’ ontwikkeld door Harvard. Je krijgt zo zicht op je eigen hardnekkige vooroordelen. Daarna gaan we met elkaar op zoek naar oplossingen. Als die automatische mechanismen er nu eenmaal zijn, kunnen we dan iets doen om daar actief voor te corrigeren? We gaan in gesprek over de verschillende strategieën waarmee je kan corrigeren voor je eigen vooroordelen en je kiest een strategie die voor jou werkt. 

Deze sessie wordt begeleid door Tomer Kedar, onderzoeker van het lectoraat Diversiteit en docent voor de opleiding HRM Hogeschool Leiden.

9. Inclusief leiderschap en veiligheid: hoe draagt inclusie bij aan veiligheid?

De wereld om ons heen is aan het veranderen. We zien trends in onze samenleving, zoals toenemende polarisatie, het ontstaan van nieuwe identiteiten en demografische veranderingen die de veiligheidssector in een ander perspectief plaatsen. Inclusief leiderschap is onmisbaar. Het gaat over hoe verschillen er mogen zijn en hoe we in de veiligheid omgaan met deze verschillen. Hoe leren we dit juist te waarderen en hoe verbetert het ons vakmanschap? In de praktijk zien we dat verschillende talenten en competenties kunnen bijdragen aan verbinding met de samenleving, het vakmanschap van de politie ,een inclusieve werkcultuur en kennis en expertise over relevante thema’s. We staan momenteel voor de uitdaging om een klimaat te scheppen waarbinnen dit talent wordt gekoesterd. Onze leiders staan daarom voor de opgave om met de juiste en inclusieve bril naar verschillen te kijken.  We bespreken de tot nu ondernomen acties en bijbehorende uitdagingen. Tijdens de workshop worden ook een aantal best practices gedeeld en besproken.

De workshop wordt gefaciliteerd door Politie Nederland, Samira Rafaela en Peter Slort.

Terug naar startpagina Symposium Diversiteit

Bekijk het programma