Hogeschool Leiden

Over

Thema

Overzicht presentaties Leerhuis Multiproblematiek

Tijdens de carrousel van het Leerhuis Multiproblematiek op 10 maart 2020 volg je 3 rondes. Bekijk hieronder het overzicht van presentaties.

1. Minor Zorgcoördinatie: Ondersteuning van gezinnen met complexe problemen

Door: Cora Bartelink en Marion van de Sande (De Haagse Hogeschool)

Zorgcoördinatie en de ondersteuning van gezinnen met complexe problemen? Wat moeten toekomstige professionals écht weten en kunnen? Geef ons je tips mee over de kennis, attitude en vaardigheden die we studenten kunnen bijbrengen over zorgcoördinatie en ondersteuning van gezinnen met complexe problemen. Aan de hand van drie topics kun jij bijdragen aan het nieuwe onderwijs aan studenten in de jeugdhulp, we zijn op zoek naar input vanuit de praktijk rond:

  • Succesfactoren (wat helpt?)
  • Valkuilen (wat helpt zeker niet? 
  • Dilemma’s (welke knelpunten zijn er nu eenmaal?)

2. Het eerste contact

Door: Nicoline Hoos (JES Rijnland)

Het doel van het eerste contact is kennismaken met het gezin, het inventariseren van de gezinssituatie en eventuele vragen en problemen. Medewerkers die op huisbezoek gaan hebben uitgebreid aandacht voor de vragen en zorgen van een gezin. We vragen altijd eerst wat een ouder of kind nodig heeft om vooruit te komen of het netwerk te vergroten. De professional van JES staat dichtbij de ouder en het kind en spreekt de taal van het gezin. We doen dit dus altijd op een manier die bij het gezin past. De ouderschapstheorie van Alice van der Pas is hierbij leidend.

3. Maatwerkbudget gemeente Leiden

Door: Femke van den Heuvel (JGT), Marloes van der Poel (SWT) en Denise van Kesteren (teamcoach JGT)
Vanaf halverwege 2019 is het maatwerkbudget in gemeente Leiden ingegaan. Dat betekent dat de Sociale wijkteams en Jeugd- en gezinsteams een extra instrument in handen hebben voor de cliënten die zij begeleiden. In sommige huishoudens en gezinnen is zoveel aan de hand dat problemen zich stapelen. Het maatwerk budget is bedoeld om hulpverleners de kans te geven om snel en met minimale verantwoording problemen zo klein mogelijk te kunnen houden. Het is bedoeld als versnelling van hulp en ook om escalatie te voorkomen. Hulpverleners beslissen zelf na collegiale toetsing of er een maatwerkbudget wordt ingezet. De inzet varieert van het betalen van een Identiteitskaart, witgoed tot vervoerskosten of kosten gerelateerd aan werk, zorg en wonen. 

4. Beter Samenspel: ‘Van symptoom naar patroon!’

Door: Jessica van Archipel en Judith Wouters (CJG Den Haag)

Het Centrum Jeugd en Gezin in Den Haag werkt bij multiproblemen, net als andere organisaties, vanuit het principe '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur' en de landelijke Richtlijn Multiprobleemgezinnen. Aanvullend is er het afgelopen jaar, als onderdeel van het project 'Beter Samenspel', ervaring opgedaan in het werken met tijdslijnen en het inzichtelijk maken van patronen. Het viel namelijk op dat multiprobleemgezinnen vaak terugvallen en opnieuw hulp nodig hebben. Tijdens de presentatie wordt uitgelegd hoe werken met tijdslijnen en het inzichtelijk maken van patronen, zorgen voor een duurzamere oplossing waar zowel de hulpverlener als het gezin mee geholpen is! 

5. Buurtgezinnen: 'Opvoeden doen we samen'

Door: Leontine Bibo (Buurtgezinnen)

Buurtgezinnen is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. Op laagdrempelige, gelijkwaardig en alledaagse wijze krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Begin 2020 zijn we in ruim 50 gemeenten actief en hebben we meer dan 1000 koppelingen tussen gezinnen gemaakt. Buurtgezinnen brengt de principes van de ‘pedagogische civil society’ in praktijk. Buurtgezinnen is er voor gezinnen die geen of onvoldoende kunnen terugvallen op eigen familie en vrienden. Dit kunnen gezinnen zijn die geen formele hulp krijgen (60% van de koppelingen), maar ook gezinnen waarbij al heel veel hulpverleners en zelfs de jeugdbescherming betrokken zijn (40% van de koppelingen). Bij de gezinnen met veel problemen, wordt Buurtgezinnen vooral ingezet om te normaliseren en het gewone leven te versterken.

6. Gezin Totaal: ‘Van jeugdzorg naar gezinszorg…’

Door: Chris Kuiper (Horizon)

Gezin Centraal is een werkwijze die de gangbare residentiële open jeugdzorg omdraait. In plaats van jeugdigen in leefgroepen te begeleiden, is de leefgroep nu een tijdelijke schuilplaats voor jeugdigen als het thuis in het gezin met multiproblematiek even niet gaat. Al gauw na de plaatsing vindt een gezinsopname plaats zodat niet alleen het gedrag van de jeugdige maar de situatie van het hele gezin centraal staat. Iedereen werkt mee om de jeugdige weer thuis te laten komen en te zorgen dat het gezin zelf verder kan. Residentiële opname wordt op deze wijze een tijdelijk middel om jeugdigen zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien.

Bijzonder is dat Gezin Totaal ontwikkeld is met alle betrokkenen van de instelling; vanuit alle lagen van Horizon, zowel in de hoogte (van ouders en medewerkers tot en met bestuurders) als de breedte (van communicatie tot en met H&R).

Ouders en jeugdigen hebben in spiegelgesprekken en interviews waardevolle feedback hebben gegeven op Gezin Totaal. In het procesonderzoek van Gezin Totaal (procesonderzoek JSO, 2019) is te lezen wat zij hebben ervaren en wordt uiteen gezet wat zij belangrijk vinden wanneer hun jeugdigen uit huis worden geplaatst en in de open residentiële zorg terecht komen. Over Gezin Totaal zegt een moeder: “We overleggen heel veel zodat mijn kind weer naar huis kan. We praten over hoe het gaat. Ze horen me goed!”. We hopen dat deze werkwijze helpt om jeugdigen zoveel als mogelijk in het eigen gezin op te laten groeien. In de presentatie wordt de  methodiek gepresenteerd met uiteraard aandacht voor de van jongeren en ouders en professionals wat daarin goed werkt.

7. Gezin aan zet: ‘Blijven evalueren door stilstaan en terugkijken’

Door: Laura Nooteboom (Curium LUMC)

‘Door te evalueren blijf je je ervan bewust dat je bepaalde deskundigheid niet hebt en een ander moet inschakelen. Je leert je kwaliteiten en je blinde vlekken beter kennen. Hiervoor moet je stilstaan en terugkijken.'

Evalueren van het hulpverleningsproces, de werkwijze van professionals, samenwerking met ketenpartners en kwaliteit van zorg zijn essentieel om tijdig passende, integrale hulp te bieden aan gezinnen met multiproblematiek. In het project Gezin aan Zet is de afgelopen vier jaar in samenwerking met professionals uit lokale Jeugdteams de handleiding ‘Bouwstenen van Evalueren voor Jeugdhulpprofessionals’ ontwikkeld. Met een overzichtelijke QuickScan en praktische tips op maat worden professionals ondersteund in het verbeteren van evaluatieprocessen in hun dagelijks werk, zoals casuïstiekbesprekingen, intervisiebijeenkomsten en 1G1P gesprekken met gezinnen.

Benieuwd hoe de handleiding jou of jouw team kan helpen in het verbeteren van de kwaliteit evalueren en reflecteren, bijvoorbeeld in teamvergaderingen, casuïstiekbesprekingen of in samenwerking met ketenpartners en gezinnen? Laura Nooteboom, onderzoeker en psycholoog bij Curium-LUMC neemt je aan de hand van concrete tips mee door de handleiding. 

8. Van ambulante spoedhulpteams tot maatwerktrajecten bij multiproblematiek

Door: Bram van der Tas (Jeugdformaat)

Binnen Jeugdformaat hebben we veel ervaring met gezinnen met multiproblematiek. Kenmerk voor deze gezinnen is dat er problemen zijn op velerlei gebied. Bij de hulpverlening maken we een prioritering wat er moet gebeuren: als er acute onveiligheid is, is de ondersteuning erop gericht om veiligheid te bieden. Hiervoor heeft Jeugdformaat een ambulant spoedhulpteam. Deze inzet is in principe voor maximaal 4 weken. Aansluitend kan er intensieve hulpverlening worden geboden, om te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst worden.

Binnen Jeugdformaat bieden we ook maatwerktrajecten, waarin we op maat die ondersteuning bieden, die nodig is om de kinderen bij ouders te laten wonen. Behalve hulpverlening kan dit ook tijdelijke huisvesting zijn of samenwerking met andere organisaties, zodat we gebruik kunnen maken van de expertise die het gezin nodig heeft. In de bandering hebben we aandacht voor de zorgen, maar we kijken vooral ook naar wat er wel goed gaat. Het is immers veel motiverender om te horen wat je wel goed doet in plaats van wat je niet goed doet. Maak kennis met hoe deze hulpverlening er in de praktijk uitziet.

Bekijk het programma