Residentiële Jeugdzorg

Leerklimaat

In het speciaal onderwijs binnen de residentiële jeugdzorg krijgen kinderen die niet meer thuis kunnen of mogen wonen onderwijs. Het betreft echter een moeilijke groep om les aan te geven met psychiatrische, gedrags-, en criminele problematiek, vaak als gevolg van verwaarlozing, misbruik en mishandeling in een eerdere levensfase. Tevens heeft een niet onaanzienlijk deel (schattingen lopen uiteen van 40-74%) een licht verstandelijke beperking (LVB). Alhoewel er in Nederland weinig onderzoek naar is gedaan weten we uit nationaal en internationaal onderzoek dat het door de problemen van de kinderen vaak ook niet goed gaat op deze scholen (Van der Helm & Austman, 2011). De vooruitzichten voor deze kinderen zijn op educationeel vlak bijzonder somber, zo blijkt uit recent Amerikaans onderzoek (Leone & Weinberg, 2010). Dat laatste vergroot de achterstanden voor deze kinderen in een zich steeds verder ontwikkelende informatiemaatschappij met als gevolg uitblijven van participatie in de samenleving en zich verder ontwikkelende problematiek zoals werkeloosheid, verslaving en crimineel gedrag.

Dit project beoogt een eerste stap te maken met systematisch onderzoek naar het leerklimaat binnen het speciaal onderwijs. Daarnaast beoogt het project concrete handvatten te geven voor de praktijk om het onderwijs en de motivatie van jongeren voor onderwijs te verbeteren en daarmee ook met de HBO opleidingen (SPH en Pabo) kennis te delen als het gaat om professioneel handelen ten aanzien van deze groep jongeren. Met dit project wordt tevens beoogd een blijvende samenwerking op te zetten tussen het werkveld en het hoger onderwijs.